Aktuāli

1.kārtas projektu analīze

23.01.2017.

 

Apkopota informācija par iesniegtajiem un apstiprinātajiem 1.kārtas projektiem - cik no katra pagasta, cik pašvaldības un cik biedrību projekti, cik piesaistīts ELFLA finansējums uz vienu iedzīvotāju un cita informācija.

  

 

 
 

   

 Lai sekmētu LEADER 2.kārtas projektu kvalitāti, biedrība SATEKA organizēs apmācību seminārus potenciālajiem projektu iesniedzējiem.

 

Norises datums

Laiks

Norises vieta

25.01.2017.

11.00

Biedrības „SATEKA” birojā- Ābeļu ielā 17, Gulbenē

01.02.2017.

11.00

Biedrības „SATEKA” birojā- Ābeļu ielā 17, Gulbenē

Pieteikšanās pa e-pastu daiga@sateka.lv 

Vairāk informācijas šeit.

 

 

Tiek izsludināta LEADER projektu pieņemšanas 2.kārta

11.01.2017.

 

Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.

Projektu pieteikumu pieņemšana tiek izsludināta 1.1. rīcībā “Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība”

Kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 277 328,00

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks 15.02.2017.- 15.03.2017. darba dienās no plkst. 9.00-17.00

Projektu iesniegums jāiesniedz:

- biedrības „SATEKA” birojā Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 papīra formā divos eksemplāros un pieteikuma elektroniskā kopija, kas ierakstīta ārējā datu nesējā,

- vai  Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS),

- vai  elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegumu nosūtot Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tās mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības „SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, kā arī biedrības mājas lapā www.sateka.lv sadaļā „LEADER 2014.- 2020.”. 

Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un biedrības mājas lapā  ww.sateka.lv 

Kontaktinformācija - Daiga Gargurne, kontakttālrunis 26330257; 29177019; e-pasts; daiga@sateka.lv

Ar pilnu sludinājuma tekstu var iepazīties šeit

 

 

Apstiprinātie LEADER 1.kārtas projekti

06.01.2017.

 

 Sniedzam informāciju par apstiprinātajiem LEADER1.kārtas projektiem.

Rīcībā  1.1. Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība apstiprināti 11 projekti par kopējo summu 559779,76 EUR, no tās 391845,84 EUR  ELFLA finansējums.

 Rīcībā 2.1 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem.  apstiprināti 10 projekti par kopējo summu 174444,43 EUR, no tās 157000,00 EUR  ELFLA finansējums.

 Rīcībā 2.2  Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai apstiprināti 8 projekti par kopējo summu 174444,46 EUR, no tās 157000,00 EUR  ELFLA finansējums.

 Projektu saraksts un informācija par projektiem skatāma šeit.