Kopienu parlamentā vienojas par lauku attīstības prioritātēm nākamajiem diviem gadiem

Šī gada 16. – 18. jūnijā Stāmerienā, Gulbenes novadā klātienē un virtuāli pulcējās Kopienu parlamenta dalībnieki – vairāki simti lauku kopienu pārstāvji un reģionu attīstībā iesaistītie. Parlamenta darba grupu un pieredzes apmaiņas sesijās un diskusijās tika izvirzīti priekšlikumi lauku attīstībai turpmākajiem diviem gadiem ar mērķi turpināt veidot laukus kā stipru, dzīvu, viedu un zaļu telpu Latvijas kartē. Izstrādātajā rezolūcijā izvirzītas turpmākās rīcības ekonomikas dažādošanai, dzīvošanai pievilcīgas vides veidošanai, digitālo kompetenču un infrastruktūras attīstībai, kvalitatīvai iedzīvotāju iesaistei lēmumu pieņemšanā pašvaldībās un ilgtspējīgai pieejai pārtikas apritei un enerģijas ražošanai.

5. Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezolūcija

STIPRI lauki

Veidot saliedētas kopienas, kas balstās uz savstarpējo uzticību un sadarbību, apzinoties kopīgās vērtības, savas vietas identitāti un unikalitāti lokālā, nacionālā un globālā līmenī.

Apzināties lauku kopienu un nevalstiskā sektora demonstrēto spēju elastīgi reaģēt uz Covid 19 pandēmijas izraisītajiem riskiem un kapacitāti rast daudzveidīgus inovatīvus risinājumus. Turpmākajās rīcībpolitikās veidot mērķtiecīgu un sistemātisku atbalstu jauno iniciatīvu un prakšu iedzīvināšanai ilgtermiņā, sekmējot kopienu noturību un līderību.

Tiesiskajā regulējumā nostiprināt katra indivīda, jo īpaši iedzīvotāju skaita ziņā mazajās un/vai attālajās lauku teritorijās, līdzdalības iespējas pašvaldībās, kā piemēram, vienlīdzīgas iespējas argumentēt un sekot lēmumu pieņemšanas procesam.

Informēt un izglītot vietējos iedzīvotājus par viņu līdzdalības iespējām. Veidot atbalstošu vidi, kas iedrošina kopienas apzināties savu potenciālu, un paplašināt (vietējām) vajadzībām atbilstošus un pieejamus līdzdalības instrumentus, kas pieejami gan digitāli, gan klātienē.

Mazināt reģionu sociālekonomisko nevienlīdzību, finanšu instrumentu izstrādē, sadalē un izlietojumā, ņemot vērā lauku telpas unikalitāti, un nodrošinot mērķtiecīgus un vietējās vajadzībās balstītus ieguldījumus lauku iedzīvotāju, kopienu un teritoriju stiprināšanai. Plānot atbalsta instrumentus, kas ietver politiku sinerģijas un starpnozaru sadarbību, multifondu pieeju un vienkāršotas administratīvās procedūras.

DZĪVI lauki

Pārskatīt mājokļu politiku, veidojot valsts un pašvaldību atbalsta programmas kvalitatīvas dzīvesvietas nodrošinājumam laukos, kā piemēram, nodrošināt finanšu pieejamību zemes un mājokļa iegādei, renovācijai, īpašumtiesību sakārtošanai un citiem jautājumiem.

Atbalsts lauku ekonomikas dažādošanai, spēcinot arī uzņēmējdarbības formas ārpus primārā sektora, tai skaitā attālinātā darba un koprades telpu iespējas. Stimulēt strukturālas pārmaiņas lauku ekonomikā, īstenojot atbalsta programmas mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, īpaši uzņēmējdarbību, kas stimulē jauniešu nodarbinātību un nodrošina pakalpojumus sociālekonomiski atstumtajām sabiedrības grupām, kā arī attālās un iedzīvotāju skaita ziņā mazās teritorijās.

VIEDI lauki

Atzīt vietēju iniciatīvu – viedo ciemu – nozīmīgumu un stimulēt mērķtiecīgu kopienu mobilizēšanos un sadarbību, veicinot sociālo un tehnoloģisko inovāciju ienākšanu un izmantošanu lauku reģionos. Īstenot vērtībās, zināšanās, pieredzē un vajadzībās balstītu kopienas attīstības plānošanu ciema līmenī, to iekļaujot arī pašvaldību attīstības programmu un politikas plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanā. Kopienu spēcinošām un vietu attīstību sekmējošām iniciatīvām paredzēt atbalstu kā pašvaldību, tā arī valsts mērogā.

Nodrošināt kvalitatīvas komunikācijas infrastruktūras pieejamību ārpus lielajām pilsētām. Apzināt digitālo pratību lauku reģionos un nodrošināt nepieciešamo atbalstu, t. sk. mācībspēkus un mentorus kompetenču pilnveidošanai. Nodrošināt vienlīdzīgu publisko un privāto e-pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, veicot nepieciešamos pielāgojumus to pieejamībai lauku iedzīvotājiem.

ZAĻI lauki

Attīstīt un stiprināt ilgtspējīgu un stratēģisku pārtikas sistēmu Latvijā, atbalstot vietējo ražotāju sadarbību un piekļuvi vietējam tirgum un patērētājiem. Stimulēt īsās pārtikas ķēdes un lokālās iniciatīvas vietējās pārtikas apritē, kā arī veicināt patērētāju pieprasījumu pēc kvalitatīviem vietējās izcelsmes produktiem. Apzināt, popularizēt un sekmēt individuālas un kopienu radītās atjaunojamās enerģijas prakses, ieskaitot pētniecības un praktisko darbību sinerģijas stiprināšanu, virzoties uz efektīvu un neatkarīgu alternatīvas enerģijas ražošanu vietējam patēriņam.