LEADER PĒCPUSDIENA – SARUNAS AR UZŅĒMĒJIEM

2022.gada 05.oktobrī, Pakalniešu degustāciju zālē, Pakalniešos, Stradu pagastā, notika LEADER pēcpusdiena – sarunas ar uzņēmējiem, kurās piedalījās vairāk kā 25 uzņēmēji.

Diskusiju sākumā biedrības “SATEKA” valdes priekšsēdētāja Daiga Gargurne dalībniekus iepazīstināja ar pārskatu par LEADER – sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam ar pārejas periodu 2021.-2022.gads, ieviešanas aktivitātēm Gulbenes novada teritorijā un biedrības “SATEKA” īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem.

SKATĪT VISU PREZENTĀCIJU

Vēlāk dalībnieki elektroniskās aptaujas anketas formātā pauda viedokļus par paveikto, šobrīd darāmo un nākotnes attīstības perspektīvām. Jautājumā, vai Gulbenes novada teritorijā ir daudz inovatīvu projektu, 69% no dalībniekiem atbildēja apstiprinoši. Konkrēti tika minēti piemēri par projektiem, kuros tika īstenotas inovatīvas idejas, piemēram, profesionālu kvēpu filtru (DPF) tīrīšana, namiņi uz salām atpūtas kompleksā “Dīķsalas”, salmu kūlīšu ražošana, sublimēto produktu ražošana un citi.

Jomas, kuras pozitīvi ietekmējusi LEADER pieejas īstenošana Gulbenes novada teritorijā vislielāko īpatsvaru no visām atbildēm saņēma – jaunu uzņēmumu rašanās, jaunu produktu/pakalpojumu veidošanās, uzņēmēju – jauniešu piesaiste laukiem, jaunu darba vietu radīšana, iedzīvotāju atgriešanās laukos. Savukārt, zemāku vērtējumu saņēma tādas jomas kā uzņēmēju savstarpējā sadarbība, uzņēmēju un patērētāju sadarbības kvalitāte, inovatīvu un netradicionālu uzņēmējvides risinājumu ieviešana.

Sakārtojot prioritārā secībā vajadzības uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, kuras ir risinājuši īstenotie LEADER projekti, kā galvenā tika norādīta nelauksaimnieciskās ražošana, tūrisms – dabas, aktīvais, veselības, kultūras, kulinārais, mājražošana un amatniecība, pārtikas ražošanas, ēdināšanas, alternatīvās medicīnas, dziedināšanas, rehabilitācijas, rekreācijas un citu nozaru uzņēmumu attīstība, tālāk sekoja jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana, lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana, sadzīves, komunālo, apmācību, autoservisu un tehnikas apkopes, skaistumkopšanas un citu pakalpojumu attīstība un dažādošana, darbinieku pārkvalifikācija un citas vajadzības.

Pie grūtībām ar kādām saskārās projekta īstenotāji tika minēts birokrātiskās prasības, nepateicīgi laikapstākļi projekta realizācijas gaitā, problēmas sadarbībā ar piegādātājiem, finansējuma piesaistīšana, laika menedžments, COVID 19 ierobežojumi un dokumentācijas sagatavošana.

Pēc elektroniskās aptaujas aizpildīšanas, dalībnieki diskutēja par četriem izaicinājumiem – birokrātiju, problēmu ar piegādātājiem, finansējuma piesaistīšanu un laika menedžmentu, meklējot tiem iespējamos risinājumus, to atvieglošanai. Kā iespējamos risinājumus birokrātisko prasību atvieglošanai, dalībnieki minēja – dokumentus parakstīt elektroniski, samazināt to apjomus, paaugstināt ierēdņu profesionalitāti, izskatot dokumentāciju pēc būtības. Problēmas ar piegādātājiem var mēģināt risināt sagatavojot kvalitatīvu iepirkumu, paredzēt argumentāciju, lai nav jāizvēlas piedāvājums ar zemāko cenu, noslēgt kvalitatīvu līgumu ar piegādātāju, iekļaujot garantiju, saistībām par neizpildi, apdrošināšanu, iestrādājot projekta pieteikumā cenu svārstības, piemēram, pieaugumu par 10%. Lai piesaistītu finansējumu, tika izteiktas idejas par projekta finanšu daļas sasaisti ar ALTUM pieteikuma finanšu daļu, dažādu finansējuma iespēju informācijas pieejamību, piemēram, komercbanka, ALTUM. Taču jāņem vērā, ka kredīta noformēšanā būtisks ir galvotājs, ķīla, kredītvēsture/reputācija, augsti kredītprocenti un savs līdzfinansējums. Pie laika menedžmenta tika minēts sagatavot projektu un atskaites pa posmiem, noteikt prioritātes, sarežģītākās lietas paveikt vispirms, saīsināt uzraudzības laiku līdz trīs gadiem. Diskusijas noslēgumā dalībnieki noteica, būtu labi, ja šīs idejas izdotos realizēt.

Sarunas otrajā daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar citu Gulbenes novadā esošo organizāciju piedāvājumiem uzņēmējiem. Dažādu finansējumu avotu piedāvātās iespējas uzņēmumu izveidei un attīstībai izklāstīja Olita Untāla – ALTUM Vidzemes reģiona vadītāja, Līga Zvirgzdiņa – vecākā projektu vadītāja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Madonas biznesa inkubatora atbalsta vienībās Gulbenē un Alūksnē, Zane Pūcīte – Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un iepirkumu nodaļas projektu vadītāja par Gulbenes novada pašvaldības piedāvātajām iespējām Grantu programmai “UZŅĒMĪGI Gulbenes novadā”.

Pieredzes stāstos dalījās SIA “Pakalnieši” īpašniece Ineta Dambrova, SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” pārvadājumu daļas vadītājs Raitis Melders, SIA “ARTA G” īpašniece Krista Arta Grodne, SIA “Paulavet” īpašniece Paula Putniņa.

Diskusiju noslēgumā dalībnieki pauda viedokļus nākotnes attīstības jautājumos. Jautājumā par to, kas ir inovācija/ jauninājums, izskanēja dažādas idejasbieži vien zināma vai aizmirsta lieta ko citi vēl nav izmantojuši, prece vai pakalpojums, kas nav vietējā reģionā, konkrētā teritorijā vai jomā vēl nebijis pakalpojums, jauns risinājums, jauna tehnoloģija, jauna produkta vai pakalpojuma ieviešana, kuram ir lielāka pievienotā vērtība.

Pēc dalībnieku viedokļiem par jaunām vajadzībām, kuras ir aktualizējuši ieviestie LEADER projekti, tika norādītas – dažādotas izklaides un atpūtas iespējas Gulbenes novadā, paaugstināta pakalpojumu kvalitāte, piesaistīti speciālisti novadam, attīstīta tūrisma joma, veikti teritoriju labiekārtošanas darbi, veicināta atpūtas pakalpojumu pieejamība un radītas darba vietas.

Pie projektu jomām, kurām būtu jāsniedz lielāks atbalsts nākamajā periodā tika minēts mazie un vidējie uzņēmumi – veterinārmedicīnas jomas, ražošanas jomas projektiem, uzņēmējdarbības procesu digitalizācijai un darbinieku spēju/izglītības/kvalifikācijas celšanai, jaunu pakalpojumu sniegšanai, energoefektivitātei, tūrisma un lauku tūrisma jomas atbalstam, kā arī uzņēmumiem ar eksporta potenciālu. 

Pie vajadzībām sava uzņēmuma attīstībai tika minētas dažādas investīcijas un ieguldījumi, taču visbiežāk izskanēja viedokļi par investīcijām pamatlīdzekļos, ieguldījumiem zināšanās un pieredzi biznesa attīstībā.

Ar nākamā perioda LEADER SVVA stratēģijas palīdzību, pēc dalībnieku viedokļiem, būtu nepieciešams risināt Gulbenes novada teritorijas izaicinājumus, kas skar kvalitatīvu bērnu laukumu izveidi Gulbenes novadā, cilvēkresursu saglabāšanu un piesaistīšanu, atbalstu sportam un vides sakopšanai, visu novada pagasta vienību vienādu attīstību, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanu, pakalpojumu pieejamību ne tikai pilsētā, bet arī pagastos, uzņēmējdarbības attīstību mazajos pagastos, reģiona popularizēšanu un tūrisma jomas attīstību.

Pēc dalībnieku viedokļiem SATEKAS nākotnes loma Gulbenes novada teritorijas attīstībā būs nozīmīga, tiks veicināta uzņēmējdarbības attīstība, atbalstot gan jaunus, gan jau esošus uzņēmumus.

Paldies tikšanās dalībniekiem par vērtīgajām diskusijām un idejām nākotnes sadarbībai un attīstībai!