Aizvadīts koučings ar “MeYou.One” treneriem Ievu un Henriku Johansoniem

Š.g. 28.oktobrī kopā ar izaugsmes platformas “MeYou.One” treneriem Ievu un Henriku Johansoniem notika koučings, kurā piedalījās biedrības padomes locekļi, valdes locekļi un darbinieki.

Aktivitātes laikā meklējām atbildes uz jautājumiem:

  • Kā noteikt vērtības dažādos līmeņos?
  • Kāda ir katra biedra vērtība būt konkrētajā organizācijā?
  • Kā organizācijas vērtības saskan ar konkrētā biedra vērtībām?
  • Kā aktivizēt biedrus un veicināt to iesaisti aktivitātēs?
  • Kā veicināt savstarpējo sinerģiju un sadarbību?

Iegūtās atbildes būs noderīgas biedrības darbības attīstības stratēģijas (2022-2027) izstrādē un ieviešanā, kā arī sekmēs organizācijas pašizaugsmi.

Aktivitāte norisinās projekta Nr. AIF/2021/IK/23 “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros. Par aktivitātes saturu atbild biedrība “SATEKA”.

Apmācības finansējuma piesaistes iespēju apzināšana organizācijas izaugsmei

Projekta Nr.AIF/2021/IK/23 “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!” ietvaros 2022.gada 20.oktobrī norisinājās tiešsaistes apmācības par finansējuma piesaisti organizācijas izaugsmei, kuras vadīja NVO un kopienu attīstības virzītāja, biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” vadītāja – Inese Šubēvica. Apmācībās pulcējās vairāk kā 30 dalībnieki, ne tikai no Gulbenes novada, bet arī no citiem novadiem. Dalībnieku līdzšinējā pieredze finansējuma piesaistē bija ļoti dažāda – 24 % no dalībniekiem aptaujā norādīja, ka ir pilnīgi iesācēji, kas atvērti apgūt jaunas zināšanas, 65% no dalībniekiem bija neliela pieredze, bet viņi vēlas papildināt zināšanas un 12% – ar bagātu līdzšinējo pieredzi.

PREZENTĀCIJA

Apmācību sākumā dalībnieki apzināja un norādīja savu organizāciju resursus, piemēram, tādus kā mūžizglītība, bērnu, jauniešu un ģimeņu aktivitāšu organizēšana, pilsoniskās aktivitātes veicināšana, LEADER pieejas īstenošana, savas kopienas attīstība un aktivizēšanas aktivitāšu organizēšana, lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, radošo nodarbību organizēšana, vietējās kultūrvides izpēte un saglabāšana, kultūrtelpas daudzveidošana, līdzdalības veicināšana, sabiedrības izglītošana un citi resursi. Pie organizāciju stiprajām pusēm tika minēts – komanda, pieredze, idejas, zināšanas, cilvēki, radošums, vienotas nepieciešamības, realizēto projektu pievienotā vērtība, sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, radoši un aktīvi biedri,  tradīcijas, to kopšana un uzturēšana, iespējas un vēlme attīstīties, tehniskais nodrošinājums, skaista vieta, kas bagāta ar kultūras un vēstures vērtībām un citas stiprās puses.

Apmācību laikā lektore sniedza ieteikumus ideju aprakstu sagatavošanai. Lai sagatavotu atbilstošu ideju aprakstu tam ir jāvelta pietiekami daudz laika un tajā ir jāiekļauj: mērķis, pamatojums, aktivitātes/uzdevumi, laika plāns, resursi, uzraudzība un novērtēšana, riski un budžets. Mērķim jābūt konkrētam, izmērāmam, reālam un konkrētā laikā sasniedzamam. Pamatojumam ir jāatbilst mērķim un tēmai, tajā jābūt iekļautiem aktuāliem datiem, ņemot vērā likumdošanas aspektu, pētījumus, statistiku, iepriekšējo pieredzi, mediju monitoringu un politikas plānošanas dokumentus. Tāpat, tam ir jābalstās uz argumentāciju, vajadzību, stipro un vājo pušu analīzi un ekonomisko pamatojumu. Aktivitātes/uzdevumi ir secīgi jānumurē, ievērojot samērīguma principu. Aktivitāšu laika plānu īsajiem projektiem jāsastāda pa nedēļām, savukārt, ilgtermiņa projektiem pirmais gads – mēnešos, otrais un turpmākie gadi – ceturkšņos. Visu projekta periodu jānodrošina projekta vadība un publicitāte, kā arī jāpārliecinās par noslodzi pa mēnešiem, ņemot vērā, ka pirmo un pēdējo periodu nevar pārslogot. Pamats budžeta veidošanai ir resursi – cilvēki – eksperti, brīvprātīgie, materiāli – kancelejas preces, celtniecības materiāli un citi materiāli, tehnoloģijas – datortehnika, automašīna, elektriskās virtuves iekārtas un cita veida tehnika, informācija – kontakti, akadēmiskā literatūra, likumdošana. Sākotnēji jāidentificē resursi, jānosaka to vienības un jādefinē apjoms, izvērtējot alternatīvas un nosakot laika dimensiju. Uzraudzība jāveic pirms projekta īstenošanas uzsākšanas, tā īstenošanas laikā un pēc īstenošanas, ievērojot savlaicīgumu attiecībā pret projekta laika grafiku, mērķa grupām  – dalībniekiem, apmeklētājiem, projekta komandas sasniedzamību un ērtību datu apkopošanā. Uzraudzībā un novērtēšanā var tikt izmantotas dažādas metodes, piemēram, klātienes un neklātienes aptaujas anketas, fokusgrupu un individuālās intervijas, satura analīze – likumdošana, mediji, attaisnojuma dokumenti, statistika, kvantitatīvā analīze – mediju monitorings, ekonomikas metode – izmaksu efektivitāte, socioloģisks pētījums, eksperiments, novērojums dabā un citas metodes. Analizējot riskus, jāsāk ar risku identificēšanu, jāturpina ar iespējamības un ietekmes analīzi un jānoslēdz ar pasākumiem risku mazināšanai. Budžeta sastādīšanai jābūt precīzai bez aritmētiskām kļūdām, jāņem vērā, ka kopējās izmaksas jāliek ar rezervi, ņemot vērā, inflācijas risku, jāpārzina termini un to būtība.

Finansējuma piesaistes process notiek secīgi pa soļiem – idejas apraksts, atbilstoša finansētāja izvēle, dokumentācijas sagatavošana, projekta iesnieguma sagatavošana, vērtēšanas rezultātu saņemšana, līguma slēgšana, projekta īstenošana, atskaišu sagatavošana, maksājumu saņemšana un rezultātu uzturēšana. Lai piesaistītu finansējumu savas idejas īstenošanai ir pieejami dažādi finanšu avoti. Piemēram, pašvaldības – līdzdalības budžetēšana, valsts – Sabiedrības integrācijas fonds, citu valdību programmas – Aktīvo iedzīvotāju fonds, grantu programmas, sadarbības projekti, pūļa finansējums – Projektu banka, Eiropas Savienības programmas, Kultūras ministrijas administrētās programmas, u.c.

Apmācību noslēgumā lektore atzīmēja dažus projekta pieteikumu sagatavošanas knifus, piemēram, neizmantot vispārīgus pretstatus liels/mazs, dārgs/lēts, saīsinājumus bez skaidrojuma, abreviatūru bez atšifrējuma, nepieļaut pretrunīgu informāciju dažādās sadaļās, neaizmirst par publicitātes obligātajām prasībām, lasīt vērtēšanas kritērijus, iepazīties ar līguma projektu, izvēlēties atbilstošās veidlapas un tās aizpildīt pilnībā, jo ikvienu projektu konkursu reglamentē nolikums, ievērot noformējumus, termiņus un pārbaudīt finanses. Lektores ieteikums – īstenojot projektu un apgūstot finansējumu, iepazīties ar līgumu pirms tā parakstīšanas, sekot līdzi uzraudzības plānam, uzkrāt dokumentus, veidojot lietu nomenklatūru un kārtot grāmatvedību, ievērojot nodalīšanas principu.

Apmācību noslēgumā dalībnieki pauda viedokļus par notikušajām apmācībām – ir uzzinātas iepriekš nezinātas lietas, ir tēmas, kuras gribētu iepazīt detalizētāk, iegūto varēs pielietot praksē, bija iespēja dalīties ar savu pieredzi, labprāt iesaistīsies finansējuma piesaistē, neatsverama bija lektores sniegtā pieredze.

Apmācību noslēgumā no dalībniekiem tika saņemtas pozitīvas atsauksmes – vērtīgas, praktiskas un jaunu zināšanu papildinošas apmācības. Paldies ikvienam apmācību dalībniekam!

Apmācības norisinājās projekta Nr. AIF/2021/IK/23 “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros. Par apmācību saturu atbild biedrība “SATEKA”.

Aicinām uz tiešsaistes darbnīcu “Sadarbība – iespēja attīstībai!” 03.11.2022.

Biedrība „SATEKA” aicina interesentus piedalīties tiešsaistes darbnīcā “Sadarbība – iespēja attīstībai!”, kura norisināsies 2022.gada 03.novembrī, plkst.11:00. Darbnīca tiek organizēta ar mērķi apzināt dalībnieku idejas un viedokļus, diskutējot un definējot sadarbības veicināšanas iespējas, lai attīstītu organizāciju finansiālo neatkarību un veicinātu aktīvu kopienu pilsonisko līdzdarbošanos. Tās ietvaros tiks izstrādāti izdales materiāli “10 soļi veiksmīgai finansējuma piesaistei NVO”.

Pieteikšanās dalībai apmācībās līdz š.g.01.novembrim (ieskaitot):

Darbnīcas dienas kārtība.

Dienu pirms darbnīcas uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta pieslēgšanas saite.

Dalība darbnīcā BEZMAKSAS!  

Papildus jautājumu gadījumā ar biedrību “SATEKA” var sazināties, rakstot e-pastu – sateka@sateka.lv vai zvanot +371 26330257 (birojs)!

Darbnīca norisinās projekta Nr. AIF/2021/IK/23 “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros. Par darbnīcas saturu atbild biedrība “SATEKA”.

 

Vairāk par projektu un tā aktivitātēm, šeit: https://www.sateka.lv/aif/

Finansējuma piesaistes iespējas organizācijas izaugsmei

Biedrība „SATEKA” aicina interesentus piedalīties tiešsaistes apmācībās, kuras norisināsies 2022. gada 20.oktobrī, plkst.14:00, iegūstot jaunas zināšanas par finansējuma piesaistes iespējām organizācijas izaugsmei.

Pieteikšanās dalībai apmācībās līdz š.g.18.oktobrim (ieskaitot):

Dienu pirms apmācībām uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta pieslēgšanas saite.

Dalība apmācībās BEZMAKSAS!  

Papildus jautājumu gadījumā ar biedrību “SATEKA” var sazināties, rakstot e-pastu – sateka@sateka.lv vai zvanot +371 26330257 (birojs)!

Apmācības norisinās projekta Nr. AIF/2021/IK/23 “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros. Par apmācību saturu atbild biedrība “SATEKA”.

 

Vairāk par projektu un tā aktivitātēm, šeit: https://www.sateka.lv/aif/

GULBENES NOVADA “NVO GADATIRGUS 2022”

Š.g. 29.septembrī, Gulbenes kultūras centrā norisinājās Gulbenes novada “NVO gadatirgus 2022”. Tas norisinājās divās daļās – pirmajā daļā tika diskutēts par šī brīža un nākotnes savstarpējo sadarbību starp sabiedriskajām organizācijām, pašvaldību un uzņēmējiem, savukārt, otrajā daļā biedrības dižojās ar savas darbības rezultātiem. Turpināt GULBENES NOVADA “NVO GADATIRGUS 2022” lasīšanu

APMĀCĪBAS STRATĒĢISKO MĒRĶU IZVIRZĪŠANAI UN TO REALIZĒŠANAI ORGANIZĀCIJĀS

PREZENTĀCIJA  Stratēģiskā plānošana 2022_09_20

PREZENTĀCIJA  Plāno, dari, rīkojies – kvalitatīvi pārvaldi procesus 2022_09_21 

Projekta Nr.AIF/2021/IK/23 “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!” ietvaros 2022.gada 20. un 21.septembrī norisinājās tiešsaistes apmācības stratēģisko mērķu izvirzīšanai un to realizēšanai organizācijās. Apmācības vadīja eksperte Ieva Cēbura un tajās piedalījās vairāk kā 30 dalībnieki. Turpināt APMĀCĪBAS STRATĒĢISKO MĒRĶU IZVIRZĪŠANAI UN TO REALIZĒŠANAI ORGANIZĀCIJĀS lasīšanu

NVO Gadatirgus – 29.septembrī

Aicinām Gulbenes novada biedrību/ nodibinājumu, uzņēmumu un pašvaldības pārstāvjus, kā arī jebkuru interesentu piedalīties sadarbības veicināšanas pasākumā – “NVO gadatirgus”, kurš norisināsies 2022.gada 29.septembrī, no plkst.15:00, Gulbenes kultūras centrā!

“NVO gadatirgus” tiek organizēts ar mērķi vietējo sabiedrību iepazīstināt ar teritorijā esošo biedrību darbības virzieniem, radot labvēlīgu vidi atvērtām diskusijām par savstarpējo sadarbību un sabiedrības līdzdalības iespējām un ieguvumiem, kā arī finansiālām sadarbības iespējām un vairotu savstarpējo atpazīstamību. Šajā aktivitātē tiek sniegta iespēja izzināt organizāciju darbu un iespējas iesaistīties biedrībās kā jaunam biedram.

Pieteikšanās dalībai “NVO gadatirgū” līdz š.g. 26.septembrim (ieskaitot):

  • Sūtot e-pastu – sateka@sateka.lv, norādot tajā vārdu, uzvārdu un telefona numuru vai
  • Zvanot uz SATEKAS biroju – +371 26330257 vai
  • Aizpildot reģistrācijas anketu: https://ej.uz/NVOgadatirgus. Reģistrācijas anketā pieejama informācija par dienas kārtību.

Papildus jautājumu gadījumā ar biedrību “SATEKA” var sazināties, rakstot e-pastu – sateka@sateka.lv vai zvanot +371 26330257 (birojs)!

Iznācis kārtējais informatīvais izdevums “NVO! Nāc! Vēro! Organizē!”

Ielūkojies biedrības “SATEKA” sagatavotajā un izdotajā septembra informatīvajā izdevumā “NVO! Nāc! Veido! Organizē!”. 
Drukātā formātā izdevums pieejams kopā ar Gulbenes novada pašvaldības informatīvo septembra izdevumu “Gulbenes novada ziņas”.
Šis informatīvais izdevums ir izdots projekta Nr. AIF/2020/IK/23 “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!” ietvaros ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par izdevuma saturu atbild biedrība “SATEKA”.

Biedrība SATEKA piedāvā iespēju apgūt jaunas zināšanas

Biedrība „SATEKA” aicina interesentus piedalīties tiešsaistes apmācībās, iegūstot jaunas zināšanas stratēģisko mērķu izvirzīšanā un to realizēšanā:

2022.gada 20.septembrī, plkst.14:00

“Stratēģiskā plānošana, ieviešana, uzraudzība un novērtēšana – produktīvs, veiksmīgs un harmonisks organizācijas darbības process!”

Apmācību tēmas: Stratēģiskās plānošanas process, prioritāšu izvirzīšana, mērķu un uzdevumu noteikšana, rezultātu un rādītāju definēšana, uzraudzība un izvērtēšana.

2022.gada 21.septembrī, plkst.14:00

“Plāno, dari, pārbaudi, rīkojies – kvalitatīvi pārvaldi procesus!”

Apmācību tēmas: Iekšējo un ārējo resursu apzināšana, cilvēku resurss, kvalitātes vadības sistēmas loma un darbības plānošana.

Pieteikšanās dalībai apmācībās līdz š.g.18.septembrim (ieskaitot):

Dienu pirms apmācībām uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta pieslēgšanas saite.

Dalība apmācībās BEZMAKSAS!  

Papildus jautājumu gadījumā ar biedrību “SATEKA” var sazināties, rakstot e-pastu – sateka@sateka.lv vai zvanot +371 26330257 (birojs)!

Apmācības norisinās projekta Nr. AIF/2020/IK/23 “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros. Par apmācību saturu atbild biedrība “SATEKA”.

 Vairāk par projektu un tā aktivitātēm, šeit: https://www.sateka.lv/aif/

Aizpildi anketu par biedrības SATEKA darbību!

Aicinām Gulbenes novada aktīvos iedzīvotājus, kā arī biedrību, nodibinājumu, pašvaldības pārstāvjus un uzņēmējus piedalīties biedrības “SATEKA” aptaujā un aizpildīt aptaujas anketu par biedrības līdzšinējās darbības novērtējumu un biedrības nākotnes attīstības iespējām!

Lūdzam aptauju aizpildīt līdz 2022.gada 8.septembrim!

Aptaujas anketas ir anonīmas un to rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā.

Aptaujas aizpildīšanas laiks 15 minūtes.

Aptauja pieejama: https://ej.uz/SATEKA_aptauja

Aptaujā paustie viedokļi tiks ņemti vērā izstrādājot biedrības darbības attīstības stratēģiju 2022-2027.

Papildus jautājumu gadījumā ar biedrību “SATEKA” var sazināties, rakstot e-pastu – sateka@sateka.lv vai zvanot +371 26330257 (birojs)!

Biedrības darbības attīstības stratēģijas izstrāde norisinās projekta Nr. AIF/2020/IK/23 “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!” ietvaros, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par aptaujas anketas saturu atbild biedrība “SATEKA”