LEADER 2014-2020

Plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam LEADER aktivitātes īsteno, piesaistot finansējumu no vairākiem fondiem:

  • Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA),
  • Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF),
  • Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF),
  • Eiropas Sociālais fonds (ESF).

Šādu pieeju – piesaistot finansējumu no vairākiem fondiem un sekmējot koordināciju starp tiem vietējā mēroga iniciatīvām – sauc par sabiedrības virzītu vietējo attīstību (SVVA).

Latvija īsteno SVVA, piesaistot divu fondu – ELFLA un EJZF – finansējumu. ELFLA ir izvēlēts par vadošo fondu.

SVVA stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.

2014.-2020. gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenais mērķis un uzdevums ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai. Ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības pieeju tiks veicināta lauksaimniecības nozares, zvejniecības un akvakultūras nozares konkurētspēja.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Pašnovērtējums: