11.kārta

17.04.2022.- 17.05.2022.

Rīcība 1.1. Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība
Atbalsta apmērs EUR 101 171,79

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:  līdz 50 000 EUR, minimālā – nav noteikta.

11.kārtā nav atbalstāmas jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē), būves novietošanas izmaksas (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem), kā arī būves atjaunošanas izmaksas, ja nepieciešams tehniski vai funkcionāli uzlabot valsts aizsargājamā kultūras pieminekļu sarakstā iekļautu būvi, kas ir tūrisma pakalpojuma sniegšanas vieta, vai ražošanas būvi (uzlabot ēkas energoefektivitāti, pārveidot vai pielāgot telpas, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju), un būves restaurācijas izmaksas, jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas.

Projektu pieteikumu iesniegšana no 17.04.2022.- 17.05.2022.   tikai elektroniski – Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

Pilnu sludinājuma tekstu var izlasīt ŠEIT

Sadaļā DOKUMENTI var iepazīties ar SVVA stratēģiju, rīcības plānu, vērtēšanas nolikumu u.c dokumentiem.

IESNIEDZAMO DOKUMENTU VEIDLAPAS, SKAIDROJUMI
VAR NODERĒT