SIF projekts “Mēs darām kopā!”

Projekta Nr. 2024.LV/NVOF/MAC/003

Projekta finansējums 29020,00 EUR

Īstenošanas periods 01.01.2024. – 31.10.2024.

Skatīt projekta aktivitātes

Projekta “Mēs darām kopā!”  mērķis ir ir paaugstināt pilsonisko izpratni un apziņu par Gulbenes novada iedzīvotāju pilsonisko līdzdalības lomu, un, sekmēt kvalitatīvu un sistēmisku iedzīvotāju iesaisti un pilsonisko līdzdarbošanos teritoriālo (apkaimju) iedzīvotāju kopienu vajadzību apzināšanā, uz tām balstītu risinājumu īstenošanā un kopienu stiprināšanā Gulbenes novadā, sniedzot tām atbalstu to kapacitātes ilgtspējīgai attīstībai.
Projekta mērķa grupa – Gulbenes novada esošo un topošo iedzīvotāju kopienu pārstāvji – gan aktīvie līderi, kuri organizē kopienas ikdienas dzīvi, gan kopienas iedzīvotāji, kuri ik pa laikam piedalās kādā no kopienas aktivitātēm, pasākumos, tāpat arī citu biedrību/ nodibinājumu un Gulbenes novada pašvaldības pārstāvji.
Projekta aktivitātes:
1. Noorganizētas 14 Apkaimju darbnīcas – katra pagasta kopienu līdzorganizēts pasākums kopienas aktivizēšanai, vajadzību apzināšanai un to risināšanai;
2. Pieredzes brauciens Vidzemes kopienu iepazīšanai- pieredzes pārņemšanai;
3. Kopienu apmācību cikls “Kopienu līdzdalība teritoriju attīstībā”, iesaistot novadā esošās kopienas, organizācijas un to sadarbības partnerus, t.sk., iesaistot publiskā sektora pārstāvjus, risinot dažādus jautājumus, t.sk., par iedzīvotāju padomēm;
4. Kopienu līderu stiprināšanas pasākumu kopums “KOPĀ – spēks un varēšana!”- kopienu līderu savstarpējas sadarbības pilnveidošana un komandas vadības prasmju paaugstināšana dažādu aktivitāšu īstenošanai un kopienas ilgtspējīgai darbības nodrošināšanai;
5. Noorganizēts Gulbenes novada 2.Iedzīvotāju forums – pasākums, kas plānots, kā diskusiju kopums par kopienām un iedzīvotājiem aktuālām tēmām, informācijas sniegšanai iedzīvotājiem par aktualitātēm, stiprinot sabiedrības un publiskā sektora savstarpējo sadarbību.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta iedzīvotāju izpratne par līdzdalību un līdz ar to pieaudzis iedzīvotāju skaits, kuri piedalās vietējo ilgtermiņa attīstības dokumentu sabiedriskajās apspriešanās vai darba grupās; veicināta projekta aktivitāšu apmeklētāju izpratne par lēmumu pieņemšanas procesiem un caurskatāmību, tiks īstenotas vienotas pilsoniskās aktivitātes Gulbenes novada teritorijā un izveidojusies savstarpējā sadarbība starp visām iesaistītajām pusēm; palielināsies informētība par vietējo kopienu aktivitāšu nozīmīgumu un ietekmi uz teritorijas attīstību. Tāpat, būs veicināta savstarpēja sadarbība un informācijas aprite kopienu, NVO un iedzīvotāju vidū.