LEADER 2023-2027

Biedrības SATEKA Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2023.-2027. gadam
(pilns dokuments)

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2023.-2027.gadam “SATEKA: Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!”  izstrādāta, balstoties uz sabiedrības virzītas vietējās attīstības principiem, kas veicinās Gulbenes novada attīstību, kā arī vietējās kopienas iesaisti savas dzīves vides un darba telpas attīstībā.

Stratēģijas darbības laiks ir no tās apstiprināšanas brīža līdz 2023.-2027.gada plānošanas perioda beigām. Tā kalpo par pamatu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) atbalsta saņemšanai un sadalei. Stratēģijas ieviešana balstās uz LEADER pieeju, kuras pamatā ir vietējo iedzīvotāju rosinātās un īstenotās iniciatīvas, aktīvi un koordinēti iesaistoties savas teritorijas attīstībā un vajadzību risināšanā, nevis stingri noteikts veicamo pasākumu kopums.

Stratēģija tiek ieviesta saskaņā ar Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam intervenci “Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana”.

Stratēģijas ieviešanas rezultātā tiks veicināta Gulbenes novada izaugsme, sekmējot vietējās uzņēmējdarbības attīstību, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un aktivizējot sadarbību starp kopienām, nevalstisko sektoru, uzņēmējiem, valsts un pašvaldības iestādēm.