Par SIF projektu “Kopā veidota nākotne- tā ir Tava iespēja”

Biedrība “SATEKA” , piesaistot Sabiedrības integrācijas NVO fonda līdzekļus, ir uzsākusi projekta “Kopā veidota nākotne-tā ir Tava iespēja” īstenošanu, kura plānota līdz šī gada oktobra beigām. Šī projekta mērķis ir veicināt Gulbenes novada iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, atbildību pret vidi un sociālajiem procesiem gan vietējā, gan plašākā mērogā, radot telpu dialogam starp vietējiem iedzīvotājiem un politiķiem, kā arī veicinot NVO sadarbību.

Projekta ietvaros plānotas vairākas aktivitātes:

  • pilnveidota NVO datubāze – vienkopus apkopota un aktualizēta informācija par Gulbenes novada esošajām biedrībām/nodibinājumiem;
  • apkaimes ideju darbnīcas – organizētas ideju darbnīcas/diskusiju apļi 13 pagastos un Gulbenes pilsētā ar mērķi apzināt Gulbenes novada aktīvo iedzīvotāju viedokļus par pašvaldības darbību savas teritorijas/vietas vajadzībām, prioritātēm, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem un pašvaldības līdzdalību;
  • semināru/apmācību cikls – tajā tiks apgūtas aktuālas tēmas ne tikai juridiskajos jautājumos, bet arī interneta resursu izmantošanas un digitālo risinājumu pielietojumā;
  • praktisko ideju darbnīcadivu dienu darbnīca, kurā notiks ideju ģenerēšana un vietas potenciāla izpēte, meklējot iespējamos risinājumus pilnveidošanai un sadarbībai ar pašvaldību;
  • pieredzes apmaiņas pasākumiorganizēti divi pieredzes apmaiņas braucieni pie Gulbenes novadā teritorijā esošajām organizācijām un viens brauciens dalīties pieredzē ar Kurzemes sabiedriskajām organizācijām, tādējādi iepazīstot citu organizāciju darbību;
  • diskusijas ar pašvaldības pārstāvjiemdivas diskusijas, kurās tiks prezentēti iedzīvotāju viedokļi no apkaimes ideju darbnīcām/diskusiju apļiem un praktisko ideju darbnīcā veidotais ceļvedis un vadlīnijas, ar mērķi saņemt arī atgriezenisko saiti no pašvaldības lēmējvaras,
  • noslēguma pasākums – atskats uz projektā paveikto un tā rezultātiem.

Projekta rezultātā tiek plānots izveidot vienotu aktualizētu datubāzi ar Gulbenes novadā esošajām biedrībām/nodibinājumiem, sagatavot apkopojumus no apkaimes ideju darbnīcām/diskusiju apļiem un izstrādāt ceļvedi un vadlīnijas sabiedrisko organizāciju sadarbībai ar pašvaldību.  Izveidoto vadlīniju uzdevums būtu uzlabot sadarbību starp Gulbenes novada nevalstiskajām organizācijām un Gulbenes pašvaldību, veicinot, ka pašvaldība pieņem lēmumus, kuri balstās iedzīvotāju vajadzībās, un nodrošinot, ka sabiedrības pārstāvji tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā. Savukārt, ceļveža izveides mērķis paredzētu apkopojot sabiedrības aktīvo personu viedokļus un priekšlikumus, radīt paliekošu materiālu teritorijas pilnveidošanai un attīstībai, kuru savā sadarbībā izmantotu vietējie iedzīvotāji, sabiedriskās organizācijas veidojot sadarbību ar pašvaldību un citām organizācijām.

Projekta īstenošanā tiks iesaistīti sabiedrisko organizāciju – biedrību/nodibinājumu pārstāvji, aktīvie Gulbenes novada iedzīvotāji un pašvaldības pārstāvji. Projekta aktivitātēs piedalīsies dalībnieki no visiem Gulbenes novada 13 pagastiem un pilsētas, tādējādi aptverot visu pašvaldības un biedrības “SATEKA” darbības teritoriju.

Projekta aktivitāšu informācijas izvietošanai, biedrības “SATEKA” mājaslapā tiks izveidota atsevišķa NVO sadaļa un izdoti divi drukātā formātā biedrības “SATEKA” informatīvie izdevumi – “NVO! Nāc! Veido! Organizē!”, kā arī regulāri veidotas publikācijas elektroniskajos un drukātajos medijos.

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI

APKAIMES IDEJU DARBNĪCU “Esi aktīvs-iesaisties!” APKOPOJUMI:

DISKUSIJU ar pašvaldības pārstāvjiem APKOPOJUMI:

Projektu Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņas saturu atbild biedrība “SATEKA”.