Izvērtēti 7.kārtas projektu iesniegumi

Ir pabeigta 7.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem punktiem projekti tika sarindoti . Rindojumu var apskatīt arī  LAD mājas lapā

Rīcība 2.1. 

“Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem” sarindoto pieteikumu saraksts

Publiskais finansējums EUR 117 108,42
Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Lēmums
1 2019/AL05/7/A019.22.01/4 8417,86 17,27 Pozitīvs
2 2019/AL05/7/A019.22.01/3 18388,03 16,23 Pozitīvs
3 2019/AL05/7/A019.22.01/7 22465,17 16,07 Pozitīvs
4 2019/AL05/7/A019.22.01/1 21197,26 15,90 Pozitīvs
5 2019/AL05/7/A019.22.01/8 22500 15,57 Pozitīvs
6 2019/AL05/7/A019.22.01/6 22500 15,07 Pozitīvs
7 2019/AL05/7/A019.22.01/2 22500 14,63 Negatīvs
8 2019/AL05/7/A019.22.01/5 22500 11,87 Negatīvs
9 2019/AL05/7/A019.22.01/9 22410,53 0,00 Negatīvs

Rīcība 2.2. 

“Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” sarindoto pieteikumu saraksts

Publiskais finansējums EUR 116 785,14
Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Lēmums
1 2019/AL05/7/A019.22.02/1 22500 18,07 Pozitīvs
2 2019/AL05/7/A019.22.02/8 22500 17,53 Pozitīvs
3 2019/AL05/7/A019.22.02/6 17448,55 17,20 Pozitīvs
4  2019/AL05/7/A019.22.02/2 20215,92 17,07 Pozitīvs
5 2019/AL05/7/A019.22.02/3 22500 16,20 Pozitīvs
6 2019/AL05/7/A019.22.02/4 22499,83 16,03 Pozitīvs
7 2019/AL05/7/A019.22.02/5 22500 15,60 Negatīvs
8 2019/AL05/7/A019.22.02/9 18855,83 14,83 Negatīvs
9 2019/AL05/7/A019.22.02/10 20974,80 14,20 Negatīvs
10 2019/AL05/7/A019.22.02/7 20700 11,97 Negatīvs

Lēmumi par projektu iesniegumu atbilstību SVVA stratēģijai vai par projektu noraidīšanu Atbalsta pretendentiem tiks izsūtīti pa pastu ierakstītā vēstulē uz projekta iesniegumā norādīto adresi Ministru kabineta Noteikumu Nr.590 (no 13.05.2015.) 50.apakšpunktā noteiktajos termiņos

Tālāk projektu pieteikumus izvērtēs Lauku atbalsta dienesta speciālisti rindojuma secībā.