Projekts “KOPĀ VEIDOTA NĀKOTNE-TĀ IR TAVA IESPĒJA!” ir īstenots

Biedrība “SATEKA” piesaistot Sabiedrības integrācijas NVO fonda līdzekļus īstenoja projektu Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā veidota nākotne-tā ir Tava iespēja!”. Šis projekts tika īstenots ar mērķi veicināt Gulbenes novada iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, atbildību pret vidi un sociālajiem procesiem gan vietējā, gan plašākā mērogā, radot telpu dialogam starp vietējiem iedzīvotājiem un politiķiem, kā arī veicinot NVO sadarbību.

Projekta ietvaros tika īstenotas dažādas aktivitātes:

  • pilnveidota NVO datubāze – vienkopus apkopota un aktualizēta informācija par 192 Gulbenes novadā esošajām biedrībām un diviem nodibinājumiem, kura atrodama biedrības “SATEKA” mājaslapas “NVO sadaļā”;
  • apkaimes ideju darbnīcas “Esi aktīvs-iesaisties!” – laika posmā no 2021.gada jūlija līdz septembrim tika organizētas ideju darbnīcas visos Gulbenes novada 13 pagastos un Gulbenes pilsētā ar mērķi apzināt Gulbenes novada aktīvo iedzīvotāju viedokļus par pašvaldības darbību savas teritorijas/vietas vajadzībām, prioritātēm, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem un pašvaldības līdzdalību, kā arī tika apzinātas katras vietas resursi un izvirzītas idejas, kuras vietējie iedzīvotāji vēlētos īstenot savā kopienā un izteikti priekšlikumi un ieteikumi četrām pamattēmām – investīciju, infrastruktūras, energoefektivitātes projektu jomā, veiksmīgai komunikācijai un sadarbībai ar iedzīvotājiem, sabiedrības iesaistīšanas un līdzdalības veicināšanai un vides un dabas objektu sakopšanai, attīstīšanai un uzturēšanai. Apkaimes ideju darbnīcas moderēja Anita Birzniece;
  • apmācību cikls “No lietvedības līdz medijpratībai!” – 2021.gada augustā notika četru tiešsaistes nodarbību cikls, kurā tika apgūtas aktuālas tēmas – mediju lietotprasme un digitālie risinājumi ikdienas darbā, biedrību/nodibinājumu ietekmējošie juridiskie jautājumi, lietvedības jautājumi, t.sk. elektroniskie dokumenti un sabiedriskā labuma organizācijas statuss un ar to saistītie aspekti;
  • praktisko ideju darbnīca “Iesaisties un radi savu vietu!”gada 06. un 07.oktobrī norisinājās divu dienu praktiskā ideju darbnīca, kurā līdzdalības ekspertes Zintas Miezaines vadībā notika ideju ģenerēšana, meklējot iespējamos risinājumus pilnveidošanai un sadarbībai ar pašvaldību, vizualizējot attiecības starp pašvaldību un iedzīvotājiem – novada pašvaldību, pagasta pārvaldi, iedzīvotājiem, biedrībām, partijām, uzņēmējiem, žurnālistiem un citām organizācijām un veidoja kopīgu izpratni par līdzdalību un komunikāciju ar pašvaldību, kā arī līdzdarbojās vadlīniju izstrādē – kvalitatīvai pašvaldības un iedzīvotāju saziņai lēmumu pieņemšanā;
  • pieredzes apmaiņas pasākumi “Iepazīsti Kurzemes sabiedriskās organizācijas!”, “Iepazīsti savas teritorijas sabiedriskās organizācijas!”gada septembrī tika organizēts pieredzes brauciens pie Kurzemē, Saldus un Kuldīgas novados, esošajām sabiedriskajām organizācijām un divi pieredzes apmaiņas braucieni pie Gulbenes novadā teritorijā esošajām organizācijām, iepazīstot citu organizāciju darbību, veicinot izpratni par nevalstisko organizācijas darbības jomām un veidotu jaunas iepazīšanas un sadarbību ar citām organizācijām;
  • diskusijas ar pašvaldības pārstāvjiem “Uzklausi un izsaki savu viedokli!” – 2021.gada 13. un 20.oktobrī notika divas diskusijas, kuras moderēja Anita Birzniece. Pirmajā diskusijā tika veicināta savstarpējā komunikācija lēmējvarai ar iedzīvotājiem, palīdzot mijiedarboties un iesaistīties lēmumu pieņemšanām, savukārt, otrajā apstrādātas un analizētas apkaimju ideju darbnīcās paustās idejas un viedokļus, izstrādājot vienotu kartējumu sabiedrības līdzdalības stiprināšanai, viedokļu iekļaušanai plānošanas un rīcības dokumentos;
  • noslēguma pasākums “Sabiedriski aktīvs-pilsoniski atbildīgs iedzīvotājs!”– gada 28.oktobrī tiešsaistē satikās projekta aktivitātēs iesaistītie dalībnieki – Gulbenes domes deputāti, Gulbenes novada pagastu pārvaldnieki, Gulbenes pašvaldības administrācijas darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji un aktīvie novada iedzīvotāji, kuri atskatījās uz ieguvumiem un nākotnes perspektīvām sabiedrības līdzdalības veicināšanā. Noslēguma pasākumu moderēja Anita Birzniece.

Projekta rezultātā tika izveidota vienota aktualizēta datubāze ar Gulbenes novadā esošajām biedrībām/nodibinājumiem, sagatavoti apkopojumi no apkaimes ideju darbnīcām un diskusijām ar pašvaldības pārstāvjiem, izstrādāts ceļvedis un vadlīnijas sabiedrisko organizāciju sadarbībai ar pašvaldību. Visi projekta rezultāti ir pieejami ikvienam biedrības “SATEKA” mājaslapas “NVO sadaļā”. Izveidoto vadlīniju uzdevums ir uzlabot sadarbību starp Gulbenes novada nevalstiskajām organizācijām un Gulbenes pašvaldību, veicinot, ka pašvaldība pieņem lēmumus, kuri balstās iedzīvotāju vajadzībās, un nodrošinot, ka sabiedrības pārstāvji tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā. Savukārt, ceļvedis tika veidots ar mērķi apkopot sabiedrības aktīvo personu viedokļus un priekšlikumus, radīt paliekošu materiālu teritorijas pilnveidošanai un attīstībai, kuru savā sadarbībā izmantotu vietējie iedzīvotāji, sabiedriskās organizācijas veidojot sadarbību ar pašvaldību un citām organizācijām.

Projekta īstenošanā tika iesaistīti sabiedrisko organizāciju – biedrību/nodibinājumu pārstāvji, aktīvie Gulbenes novada iedzīvotāji un pašvaldības pārstāvji. Projekta aktivitātēs piedalījās dalībnieki no visiem Gulbenes novada 13 pagastiem un pilsētas, tādējādi aptverot visu Gulbenes novada pašvaldības un biedrības “SATEKA” darbības teritoriju. Kopā visās aktivitātēs piedalījās 330 unikālie dalībnieki.

Projekta aktivitāšu informācijas izvietošanai, biedrības “SATEKA” mājaslapā tika izveidota atsevišķa NVO sadaļa un izdoti divi drukātā formātā Gulbenes novada informatīvā izdevuma “Gulbenes novada ziņas” pielikumi biedrības “SATEKA” informatīvie izdevumi – “NVO! Nāc! Veido! Organizē!” 2021.gada jūnijā un oktobrī.

Projektu Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņas saturu atbild biedrība “SATEKA”.

 

Projekta noslēguma pasākums “Sabiedriski aktīvs-pilsoniski atbildīgs iedzīvotājs!” norisinājās tiešsaistē

Š.g. 28.oktobrī ZOOM tiešsaistes vietnē norisinājās projekta “Kopā veidota nākotne- tā ir Tava iespēja!” noslēguma pasākums, lai apkopotu un prezentētu projektā paveikto un uzsāktās sabiedrības iniciatīvas, kā arī organizētu sarunu ar dalībniekiem par galvenajām nākotnes sadarbībām un pašvaldības sadarbību ar sabiedriskajām organizācijām. Tajā piedalījās Gulbenes domes deputāti, Gulbenes novada pagastu pārvaldnieki, Gulbenes pašvaldības administrācijas darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji un aktīvie novada iedzīvotāji un pasākumu vadīja Anita Birzniece.

Turpināt Projekta noslēguma pasākums “Sabiedriski aktīvs-pilsoniski atbildīgs iedzīvotājs!” norisinājās tiešsaistē lasīšanu

Otrā diskusija “Novads- kopīgais un atšķirīgais”

Š.g. 20.oktobrī, Gulbenes kultūras centrā, norisinājās otrā diskusija ar pašvaldības pārstāvjiem. Tajā piedalījās Gulbenes domes deputāti, Gulbenes novada pagastu pārvalžu vadītāji, Gulbenes pašvaldības administrācijas darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji un aktīvie novada iedzīvotāji. Šī diskusija tika organizēta ar mērķi – apstrādāt un analizēt apkaimju ideju darbnīcās paustās idejas un viedokļus, izstrādājot vienotu kartējumu sabiedrības līdzdalības stiprināšanai, viedokļu iekļaušanai plānošanas un rīcības dokumentos. Turpināt Otrā diskusija “Novads- kopīgais un atšķirīgais” lasīšanu

Pirmā diskusija “Sabiedrības līdzdalības nozīme un līdzdalības formas uzticības un sadarbības veicināšanai”

Š.g. 13.oktobrī, Gulbenes kultūras centrā, norisinājās pirmā diskusija ar pašvaldības pārstāvjiem par sabiedrības līdzdalības nozīmi un līdzdalības formām uzticības un sadarbības veicināšanai. Šīs diskusijas mērķis bija apzinot apkaimes ideju darbnīcās pasutās idejas un viedokļus, veicināt savstarpējo komunikāciju lēmējvarai ar iedzīvotājiem, palīdzot mijiedarboties un iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Tajā piedalījās Gulbenes domes deputāti, Gulbenes novada pagastu pārvaldnieki, Gulbenes pašvaldības administrācijas darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji un aktīvie novada iedzīvotāji. Turpināt Pirmā diskusija “Sabiedrības līdzdalības nozīme un līdzdalības formas uzticības un sadarbības veicināšanai” lasīšanu

Divu dienu praktiskā ideju darbnīca “Iesaisties un radi savu vietu!”

Š.g. 6.un 7.oktobrī “Pakalniešos”, Stradu pagastā, Gulbenes novadā norisinājās divu dienu praktiskā ideju darbnīca “Iesaisties un radi savu vietu!”, kurā piedalījās Gulbenes novada sabiedriski aktīvie iedzīvotāji. Darbnīcu vadīja sabiedrības līdzdalības eksperte Zinta Miezaine. Turpināt Divu dienu praktiskā ideju darbnīca “Iesaisties un radi savu vietu!” lasīšanu

14 Apkaimes ideju darbnīcas 2021 “ESI AKTĪVS-IESAISTIES!” katrā Gulbenes novada pagastā un pilsētā

Turpinot 2015. un 2018.gadā iesākto iniciatīvu, biedrība “SATEKA” š.g. jūlijā, augustā un septembrī organizēja Gulbenes novada iedzīvotāju Apkaimes ideju darbnīcas 2021 “ESI AKTĪVS- IESAISTIES!”. Tās tika organizētas ar mērķi, lai apzinātu aktīvo Gulbenes novada iedzīvotāju dzīvesvietas uzlabošanas vajadzības, prioritātes, problēmas un to iespējamos risinājumus, kā arī, lai noskaidrotu pašu iedzīvotāju līdzdalības iespējas. Darbnīcas norisinājās visos Gulbenes novada 13 pagastos  – Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu, Tirzas pagastos un Gulbenes pilsētā. Kopā darbnīcās piedalījās 476 dalībnieki, kuru starpā bija ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī Gulbenes novada domes deputāti un Gulbenes novada pašvaldības administrācijas darbinieki. Turpināt 14 Apkaimes ideju darbnīcas 2021 “ESI AKTĪVS-IESAISTIES!” katrā Gulbenes novada pagastā un pilsētā lasīšanu

Otrais pieredzes apmaiņas brauciens “Iepazīsti savas teritorijas sabiedriskās organizācijas!”

Šī gada 27.septembrī devāmies otrajā pieredzes apmaiņas braucienā “Iepazīsti savas teritorijas sabiedriskā organizācijas”. Šajā braucienā ciemojāmies pie sabiedriskajām organizācijām Stāķos, Gulbenes pilsētā un pie Līgo pagasta aktīvās kopienas. Turpināt Otrais pieredzes apmaiņas brauciens “Iepazīsti savas teritorijas sabiedriskās organizācijas!” lasīšanu

Pirmais pieredzes apmaiņas brauciens pie Gulbenes novada sabiedriskajām organizācijām

Šī gada 24.septembrī norisinājās pirmais pieredzes apmaiņas brauciens “Iepazīsti savas teritorijas sabiedriskās organizācijas!”, kura laikā tika iepazītas Gulbenes novada sabiedriskās organizācijas Gulbenē, Druvienas, Lizuma, Lejasciema, Stāmerienas un Litenes pagastos. Turpināt Pirmais pieredzes apmaiņas brauciens pie Gulbenes novada sabiedriskajām organizācijām lasīšanu

Piedalies diskusijās ar Gulbenes novada pašvaldības pārstāvjiem „Uzklausi un izsaki viedokli!”

!!!Mainīta norises vieta no Stāķu pamatskolas aktu zāles uz Gulbenes kultūras centru!!!

 

!!! Dalība diskusijās ir iespējama ar sadarbspējīgu Covid19 sertifikātu, kurš apliecina, ka ir pabeigts pilns vakcinācijas kurss pret Covid19 vai pārslimots Covid19 pēdējo 6 mēnešu laikā.!!!

Reģistrējies: ej.uz/diskusijas_oktobris

Darba kārtība

Biedrība „SATEKA” aicina Gulbenes novada biedrību/nodibinājumu, apdzīvoto kopienu pārstāvjus, kā arī aktīvos novada iedzīvotājus, piedalīties diskusijās „Uzklausi un izsaki viedokli!” ar Gulbenes novada pašvaldības pārstāvjiem.

Diskusijas norisināsies š.g. 13. un 20.oktobrī, plkst.14:00 Gulbenes kultūras centrā, Gulbenē.

Diskusijas tiek organizētas ar mērķi veicināt aktīvo iedzīvotāju savstarpējo komunikāciju ar lēmējvaru, palīdzot mijiedarboties un iesaistīties lēmumu pieņemšanā.

13.oktobra diskusiju tēma – “Sabiedrības līdzdalības nozīme un formas uzticības un sadarbības veicināšanai”

20.oktobra diskusiju tēma – “Kopīgā un atšķirīgā meklējumi Gulbenes novadā” Turpināt Piedalies diskusijās ar Gulbenes novada pašvaldības pārstāvjiem „Uzklausi un izsaki viedokli!” lasīšanu

Pieredzes apmaiņas brauciens pie sabiedriskajām organizācijām Saldus un Kuldīgas novados

Šī gada 09. un 10.septembrī Gulbenes novada sabiedrisko organizāciju pārstāvji un aktīvie Gulbenes novada iedzīvotāji devās uz Saldus un Kuldīgas novadu, lai apmeklētu un iepazītu Kurzemes pusē esošo sabiedrisko organizāciju pieredzi. Turpināt Pieredzes apmaiņas brauciens pie sabiedriskajām organizācijām Saldus un Kuldīgas novados lasīšanu