Pētījums „Biedrības „SATEKA” vietējās attīstības stratēģijas (VAS) ieviešanas izvērtējums, priekšlikumu izstrāde turpmākai darbībai”

Pētījuma „Biedrības „SATEKA” vietējās attīstības stratēģijas (VAS) ieviešanas izvērtējums, priekšlikumu izstrāde turpmākai darbībai” mērķis – izvērtēt Gulbenes novada biedrības „SATEKA” (turpmāk „Biedrība”) vietējās attīstības stratēģijas 2007. – 2013. gadam  ieviešanu, sniegt ieteikumus un priekšlikumus Biedrības  turpmākai darbībai un nākošās vietējās  attīstības stratēģijas sagatavošanai.

Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi:

 • apkopot, aktualizēt esošajā attīstības stratēģijā iekļauto statistisko informāciju, veikt novērtējumu par izmaiņām rādītājos;
 • novērtēt stratēģijas ieviešanas gaitu un izpildījumu pēc kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem un no administratīvā viedokļa;
 • novērtēt biedrības ieguldījumu teritorijas attīstībā no iedzīvotāju, uzņēmēju, pašvaldību skatu punkta;
 • pamatojoties  uz Vietējās attīstības stratēģiju, biedrības teritorijā identificēt   kopienu sabiedrības  vērtību sistēmu, kā arī atbalstāmos  darbības virzienus, novērtēt  to būtiskumu, sniegt atbildes uz jautājumiem;
 • sagatavot secinājumus par esošās attīstības stratēģijas īstenošanu, kā arī ieteikumus un priekšlikumus biedrības „SATEKA”  turpmākai darbībai un nākošās vietējās  attīstības stratēģijas sagatavošanai.

Pētījums  Gulbenes  novada teritorijā veikts laika posmā no 2014. gada 1. decembra  līdz 2015. gada 30. aprīlim, un to īstenoja SIA „In Tra”.

Pētījuma izstrādes procesā pielietotās zinātniskās metodes:

 • zinātniskās literatūras avotu izpēte;
 • normatīvo aktu un dokumentālo materiālu analīze;
 • monogrāfiskā jeb aprakstošā metode.

Tika organizētas 4 fokusgrupas un  intervijas ar uzņēmējiem, iedzīvotājiem, iestāžu vadītājiem, nosakot konkrētas vajadzības teritoriju attīstībā. Diskusiju rezultāti tika apkopoti ziņojumā, analizēti un iestrādāti pētījumā.

Veicot darba uzdevuma izpildi, veiktas regulāras konsultācijas un sadarbība ar pasūtītāja norādītajiem atbildīgajiem speciālistiem.

Pētījuma darba uzdevuma  izpildei un iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai tika sagatavota anketa Gulbenes novada iedzīvotājiem, kuru aizpildīja 373 respondenti.

Tika sagatavota prezentācija MS PowerPoint formātā par veikto pētījumu, kā arī tā tika prezentēta vadības grupā, pētījuma noslēguma konferencē Gulbenē 24.04.2015.

Pētījuma autori: Dr. Ingrīda Muraškovska;  M.oec. Inga Bērziņa

Pētījuma rezultāti:

 1. Pētījums „Biedrības „SATEKA” vietējās attīstības stratēģijas (VAS) ieviešanas izvērtējums, priekšlikumu izstrāde turpmākai darbībai” 
 2. Pētījuma pielikumi 
 3. Anketu kopsavilkumi
 4. Izglītības vajadzību apkopojums
 5. Pagastu vizītkartes