Izvērtēti 9.kārtas projektu iesniegumi

Ir pabeigta 9.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem punktiem projekti tika sarindoti . Rindojumu var apskatīt arī  LAD mājas lapā

Lēmumi par projektu iesniegumu atbilstību SVVA stratēģijai vai par projektu noraidīšanu Atbalsta pretendentiem ir izsūtīti. Tālāk pozitīvos projektu pieteikumus izvērtēs Lauku atbalsta dienesta speciālisti rindojuma secībā.