Notikušas divas stratēģiju izstrādes darbnīcas

Š.g. 04.un 25.martā biedrības “SATEKA” birojā,  Ābeļu ielā 17, Gulbenē, projekta Nr. AIF/2021/IK/23 “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!” ietvaros, norisinājās divas organizāciju attīstības stratēģijas izstrādes darbnīcas. Darbnīcas vadīja eksperti, izaugsmes platformas “MeYou.One” treneri Ieva un Henriks Johansoni.

Darbnīcu mērķis bija darbojoties ideju ģenerēšanā noteikt savas organizācijas galvenās prioritātes, mērķus un uzdevumus un analizēt tos, lai nākotnē radītu labvēlīgu vidi veiksmīgā attīstības virzienu definēšanā un pilnveidē, kā arī līdzdarboties biedrības “SATEKA” darbības attīstības stratēģijas izstrādē.

Pirmā darbnīca – “Vērtības. Vīzija. Virzība”, kuras laikā tika analizētas biedrības vērtības, vīzija un virzība. Domājot par vērtībām darbnīcā tika domāts par tām lietām, kas pamato organizācijas pastāvēšanu un iesaistīto cilvēku piederību organizācijai. Savukārt, vīziju var saistīt ar vizuālo tēlu, kas parāda kādā organizācijā grib darboties, kādā atmosfērā strādāt un kurus cilvēkus vēlas līdziesaistīt. Eksperti uzsvēra, ka vīzija ir iedomu vai sapņu tēls, parādība, kodolīgi izteikta organizācijas vēlamā nākotnes, attīstības orientieris, ļaujot darbnīcas dalībniekiem, caur praktisku darbošanos, pasapņot un izteikt savu redzējumu par biedrības nākotnes perspektīvām. Definējot savu redzējumu tiek darīti zināmi organizācijas attīstības galvenie virzieni un būtībagan darbiniekiem, gan biedriem, sadarbības partneriem un visai sabiedrībai.

Kā uzsvēra eksperti, ilgtspējīgas organizācijas nošķir savas pamata vērtības un galveno pastāvēšanas mērķi. Produktīvas pārmaiņas tiek veiktas, redzot skaidru organizācijas vīziju un virzību uz to, nepazaudējot pamata vērtības, kā arī jāsaprot ko nevajadzētu mainīt un to, ko jāvirza pārmaiņām. Būtiski, ka vērtības organizācijā nevar tāpat vienkārši noteikt. Tās ir jāatklāj domājot par to, kādas vērtības šobrīd organizācijā pastāv, jo tādas ikvienas organizācijas kultūrā pastāv neatkarīgi no tā, vai tās ir formulētas vai nē. Praktiski darbojoties, darbnīcas dalībnieki secināja, ka vērtību noteikšanas process ir grūts, jo organizācijas kultūrā ir lietas, ko var redzēt un ir neapzinātas.

Otrās darbnīcas tēma bija “Mērķi un uzdevumi – rezultāti un monitorings”. Darbnīcas dalībnieki praktiski trenējās definēt mērķus – konkrētus kvalitatīvi un kvantitatīvi raksturotus vēlamā un sagaidāmā rezultātus, kurus var sasniegt noteiktā laikā. No mērķa būs atkarīga līdzekļu piesaiste organizācijas darbības plānošanai, organizēšanai, motivēšanai un kontrolei. Kā atzīmēja eksperti, mērķu un uzdevumu noteikšana ir nepieciešama, lai pilnvērtīgi organizētu darbu ilgtermiņā un pēc to īstenošanas varētu novērtēt vai sākotnēji iecerētais ir sasniegts. Mērķu definēšanas fāzē un iepriekš noteikto mērķu novērtēšanai vislabāk ir pielietot TRIKS jeb SMART metodi, kas paredz, ka mērķim jābūt terminētam – elastīgam un noteiktam konkrētā termiņā; reālam – atbilstošam situācijai un resursu pieejamībai; izmērāmam – skaitļos, kvantitātē, salīdzinājumos; konkrētam – skaidram, ir iespējas virsmērķi sadalīt sīkākos un detalizētākos mērķos un sasniedzamam – ar reālām iespējām. Pēc ekspertu ieteikumiem, svarīgi ir regulāri uzraudzīt un monitorēt sasniegtos rādītājus/rezultātus un, ja nepieciešams, tos pamainīt atbilstoši tā brīža situācijai. Pēc katras no darbnīcām dalībniekiem tika uzdoti praktiski izaugsmes uzdevumi, kas veicināja sapratni par organizācijas stratēģijas nepieciešamību un rezultātu monitoringu. Darbnīcās paustie viedokļi tiks ņemti vērā biedrības darbības attīstības stratēģijas izstrādes procesā.

Pēc darbnīcām no dalībniekiem tika saņemtas pozitīvas atsauksmes par ekspertu darbu un darbnīcās iekļautajām darba metodēm. Iegūtās zināšanas būs noderīgas dalībnieku organizāciju nākotnes attīstībā – mērķu izvirzīšanā un rezultātu sasniegšanā, kā arī būs stimuls izstrādāt organizācijas darbības attīstības stratēģijas.