10.kārta

Projektu rindojums

01.11.2021. – 01.12.2021.

Rīcība 1.1. Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība
Atbalsta apmērs EUR 440 547.04

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:  līdz 50 000 EUR, minimālā – nav noteikta.

10.kārtā netiek atbalstītas jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē), teritorijas labiekārtošanas, kā arī būves atjaunošanas izmaksas un  būves restaurācijas izmaksas, izņemot būves novietošanas izmaksas.

Projektu pieteikumu iesniegšana no 01.11.2021. līdz 01.12.2021.   tikai elektroniski – Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

Pilnu sludinājuma tekstu var izlasīt ŠEIT!

Sadaļā DOKUMENTI var iepazīties ar SVVA stratēģiju, rīcības plānu, vērtēšanas nolikumu u.c dokumentiem.

IESNIEDZAMO DOKUMENTU VEIDLAPAS, SKAIDROJUMI
VAR NODERĒT