Aizvadītas apmācības LEADER projektu pieteikumu sagatavošanā

Biedrības “SATEKA” birojā šī gada 11.februārī un 3.martā norisinājās divi praktiski apmācību semināri. Apmācības tika organizētas potenciālajiem projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu sagatavošanā Rīcībā 1.1.  “Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība”.

Seminārā tika sniegta informācija par LEADER projektu konkursa 8.kārtas izsludināto rīcību, iespējamajām aktivitātēm, pieejamo finansējumu un pieteikšanās kārtību, kā arī praktiska projekta iesnieguma veidlapas sagatavošana atbilstoši biedrības “SATEKA” izstrādātajai sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai, 13.10.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.590 un citiem normatīvajiem aktiem. Tāpat apmācībās ar praktiskiem piemēriem tika sniegta informācija par iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un citu projekta pavaddokumentu sagatavošanu, noformēšanu. Klausītājiem tika izstāstīta projektu vērtēšanas kārtība un LEADER iepriekšējās kārtās biežāk pieļautās kļūdas.

8.kārtas uzņēmējdarbības projektu pieteikumus var iesniegt tikai elektroniski – Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login no 01.03.2020. līdz 01.04.2020.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam –  līdz 20 000 EUR. Šajā kārtā NETIEK atbalstītas būvniecības, labiekārtošanas, infrastruktūras izveides vai uzlabošanas izmaksas.

Papildus informācija – sadaļā LEADER 2014-2020