Otrais pieredzes apmaiņas brauciens “Iepazīsti savas teritorijas sabiedriskās organizācijas!”

Šī gada 27.septembrī devāmies otrajā pieredzes apmaiņas braucienā “Iepazīsti savas teritorijas sabiedriskā organizācijas”. Šajā braucienā ciemojāmies pie sabiedriskajām organizācijām Stāķos, Gulbenes pilsētā un pie Līgo pagasta aktīvās kopienas.

Stāķu attīstības biedrība bija otrās dienas pirmā apmeklētā organizācija. Kā pastāstīja biedrības pārstāves Diāna Šķēla un Elēna Obrumāne, biedrība ir izveidojusi kultūras, sporta un atpūtas centra  telpas, kurās ir iekārtotas telpas mūzikas, mākslas, aušanas darbībai, tajās darbojas arī jauniešu istaba “Ligzda”.  Biedrībai ir izveidojusies laba sadarbība ar Stradu pagasta pārvaldi un Stāķu pamatskolu, kuras telpās ir iekārtota izveidotā novadpētniecības istaba, kur notiek dažādas izstādes. Biedrības aktīvisti regulāri organizē pasākumus pagasta iedzīvotājiem. Kā norādīja pārstāves, biedrības pamatdarbības virziens ir sporta un ārpusstundu izglītība, tā piesaista finanšu līdzekļus, īstenojot dažādus projektus, ar mērķi nodrošināt Stāķu, Šķieneru un Staru ciematu ilgtspējīgu attīstību Gulbenes novadā.

Pēc tam devāmies uz Gulbenes Mākslas skolu, kuras telpās darbojas biedrība “Radošā apvienība “Piektā māja””. Tur mūs sagaidīja biedrības pārstāve Inese Adamoviča, kura stāstīja, ka biedrības mērķos ir noteikts – dot iespēju ikvienam cilvēkam apjaust, attīstīt, izpaust personības kreatīvo enerģiju, talantus, spējas un prasmes un veicināt radošo ideju apmaiņu, saglabājot un kopjot tradicionālās vērtības, ar praktisku darbu dodot sabiedrībai nepieciešamo labumu. Biedrība organizē dažādas meistarklases ne tikai bērniem un jauniešiem, bet arī pieaugušajiem. Pēdējās organizētās nodarbības ir bijusi ornamentu drukas, cianotipijas, monotipijas, skanogrāfijas un ekodrukas nodarbības, kuru rezultātā ir tapuši radoši un skaisti mākslas darbi.

Gulbenes novada pensionāru biedrības “Atspulgs 5” vadītāja Anna Vīgante norādīja, ka biedrība darbojas ar mērķi būt vajadzīgiem sava novada pensionāriem un sabiedrībai, sekmējot pensionāru iesaistīšanu pēc pašu vēlēšanās piemērotā un iespējamā darbības virzienā, aizstāvot visu Gulbenes novada pensionāri sociāli ekonomiskās tiesības, garīgās, materiālās labklājības intereses, rūpējoties par latvisko tradīciju kopšanu un saglabāšanu. Biedrība ir izveidojusi sadarbību ar citām pensionāru organizācijām Latvijā un ārvalstīs, ejot laikam līdzi, organizē izglītošanas procesu. Biedri aktīvi iesaistās sabiedrības labā, labdarībā un brīvprātīgā darba aktivitātēs.

Gulbenes pilsētā darbojas Gulbenes novada invalīdu biedrība, kas apvieno Gulbenes novadā cilvēkus ar īpašām vajadzībām.. Biedrības pārstāve Biruta Kozlovska iepazīstināja ar biedrības darbu, norādot, ka viņu mērķauditorija ir cilvēki ar invaliditāti un viņu atbalstītāji. Dažādas darbnīcas un aktivitātes tiek organizētas, lai integrētu invalīdus sabiedrībā, sadarbotos ar sabiedriskajām organizācijām, bagātinātu invalīdu kultūras dzīvi, organizētu izglītojošus seminārus, veicinātu sadarbību ar pašvaldību, citām valsts iestādēm, uzņēmējiem, ārzemju atbalstītājiem, tādējādi, radot labvēlīgu vidi līdzekļu piesaistei. Piesaistītie dažādu projektu un citi līdzekļi tiek izmantoti dažādu darbnīcām nepieciešamo materiālu iegādei un citi invalīdiem nepieciešamo palīglīdzekļu iegādei.

            Biedrības “tabureTE” darbības lauks ir kultūrtelpa, to uzsvēra biedrības vadītāja Tīna Žmuida. Šeit vienkopus tiek pulcēti radoši un jauni cilvēki, kuri kopā darbojoties pilnveido kultūras un mākslas procesa nepieejamību lauku reģionā. Biedrība darbojas kopš 2020.gada oktobra beigām, taču šajā laikā jau ir realizētas ļoti dažādas aktivitātes, piemēram, izveidots alternatīvais dārzs, organizēts pagalma panikas pasākums, izveidotas klausāmtakas un citas aktivitātes.

Dienas noslēgumā devāmies uz Gulbenes novada Līgo pagastu, lai iepazītos ar Līgo pagasta aktīvo iedzīvotāju realizētajām iniciatīvām. Līgo pagasta aktīviste Kristīne Bekmane, izvedot pastaigā pa Līgo ciemu, klātienē parādīja paveikto. Vienas no pēdējām realizētājam idejām ir atjaunots pontona tilts, no iedzīvotāju saziedotajām puķu stādiem un košuma augiem tika ierīkota puķu dobe, uzstādīts uzraksts “LĪGO”, pie kura Līgo svētkos dodas daudz apmeklētāju, lai uzņemtu fotogrāfijas. Tāpat, ir uzbūvēta lapene un informatīvais stends par Līgo pagasta vēsturi un dabas objektiem, uzstādītas šūpoles. Kā uzsvēra Kristīne, Līgo pagastā iedzīvotāju salīdzinājumā ar citiem Gulbenes novada pagastiem ir vismazāk, taču individuāli uzrunājot ir iespējams sapulcināt aktīvistus un īstenot idejas, lai pilnveidotu savu dzīves vidi.

            Priecājamies, ka Gulbenes novadā ir tik daudz dažādu organizāciju un aktīvu iedzīvotāju, kuri ar savu degsmi un vēlmi darīt, motivē arī citus viņiem pievienoties, lai, kopā darbojoties, radītu vidi, kurā būt un attīstīties!

Pieredzes apmaiņas brauciens norisinājās projekta Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņas saturu atbild biedrība “SATEKA”.