LEADER PĒCPUSDIENA – SARUNAS PAR VIETĒJĀS TERITORIJAS ATTĪSTĪBU

LEADER pēcpusdiena – sarunas par vietējo teritorijas attīstību norisinājās 2022.gada 12.oktobrī, Stāķu pamatskolas aktu zālē, Stradu pagastā, kopā pulcinot vietējās kopienas pārstāvjus.

Diskusiju sākumā biedrības “SATEKA” valdes priekšsēdētāja Daiga Gargurne dalībniekus iepazīstināja ar pārskatu par LEADER – sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam ar pārejas periodu 2021.-2022.gads, ieviešanas aktivitātēm Gulbenes novada teritorijā un biedrības “SATEKA” īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem.

SKATĪT VISU PREZENTĀCIJU

Elektroniskās aptaujas formātā, sli.do vietnē, diskusiju laikā tās dalībnieki pauda viedokļus par līdz šim izdarīto un nākotnes iespējām un vajadzībām. Katrs no dalībniekiem zināja vismaz vienu īstenoto sabiedriskā labuma projektu. Kā piemēri tika minēti biedrības “Golfa klubs “Siltie”” īstenotais projekts – pļavu golfa treniņlaukumu iekārtošana, Gulbenes novada pašvaldības īstenotie projekti – Stāķu dīķa labiekārtošana, Latvijas armijas Litenes vasaras nometnes vieta labiekārtošana, āra lasītavu izveide, DabasZāles būvniecība Galgauskā, Rijas kalna labiekārtošana Jaungulbenē, nodibinājuma “Gulbenes Olimpiskais centrs” projekts – rollertrases būvniecība un citi projekti.

Jautājumā kādu jomu sabiedriskā labuma projektiem nākotnē būtu jāsniedz lielāks finansiālais atbalsts tika minēti vides labiekārtošanas, lauku ciematu attīstībai, kultūras aktivitātēm, estrādes un bērnu rotaļu laukumu būvniecībai, tūrismam, aktīvajai atpūtai un teritorijas labiekārtošanai, dažādojot brīvā laika aktivitātes, piebilstot, ka svarīgs ir arī atbalsts uzņēmējdarbības stiprināšanai novadā. Savukārt, potenciālo viena projekta maksimālo attiecināmo izmaksu summu, 86% no dalībniekiem norādīja vairāk nekā 25 000 EUR un 14% – 20000 EUR, neviens no dalībniekiem neatzīmēja mazāku summu.

Jautājumā par to, kas ir inovācija/ jauninājums, izskanēja dažādas idejas – produkts/pakalpojums kas līdz šim nav bijis pieejams teritorijā vai nav bijis pieejams  vispār, ražošanas procesa izmaiņas, neapgūtas iespējas, jauna produkta vai pakalpojuma ieviešana, kuram ir lielāka pievienotā vērtība.

Pēc elektroniskās aptaujas aizpildīšanas dalībnieki diskutēja par brīvā laika dažādošanas un vides labiekārtošanas potenciālajām projektu ideju jomām. Pie brīvā laika dažādošanas jomām tika izteiktas idejas par Lejasciema estrādes atjaunošanu, BMX trases starta barjeras atjaunošanu, Dabaszāles izveidi Stāķos, Sajūtu parka labiekārtošanas turpinājumu – Sapņu terases izbūvi Lejasciemā, Gulbenes biatlona un slēpošanas trases uzlabošanu. Savukārt, vides labiekārtošanai – kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, kultūras pieminekļu un parku sakārtošana, norāžu uz kultūras pieminekļiem un tūrisma objektiem uzstādīšana, stāvlaukumu izbūve, zaļo zonu sakārtošana, piemēram, pie Stāmerienas ezera.

No dalībniekiem izskanēja viedokļi, ka ir jāatbalsta iespējams mazāks projektu apjoms, bet tie ir apjomīgāki un tiek ņemti vērā izveidoto objektu uzturēšanas ilgtermiņa izdevumi. Tāpat ir svarīgi, lai viedokļu paušanā tiktu iesaistīta lielāka sabiedrības daļa, ne tikai dažu cilvēku viedoklis. Būtiski ņemt vērā to vietējo iedzīvotāju viedokli, kuru teritorijā tiek plānots īstenot projektu un vienoties par vienu konkrētu ideju, savstarpēji nekonkurējot vienas teritorijas ietvaros. Nevar aizmirst, ka kopējais īstenotās idejas pienesums/rezultāts kopienai ir nozīmīgāks nekā tikai apgūti naudas līdzekļi.

Diskusijas noslēgumā, jautājumā vai nākotnē ir nepieciešami stratēģiski projekti katrā teritoriālajā vienībā – pagastā, pilsētā, viedokļi atšķīrās, lielākā daļa dalībnieku šādu iniciatīvu atbalstītu, taču bija arī dalībnieki, kuri šādai iniciatīvai nepiekrita.

Paldies tikšanās dalībniekiem par paustajiem viedokļiem un idejām nākotnes sadarbībai!