Pieredzes apmaiņas brauciens pie sabiedriskajām organizācijām Saldus un Kuldīgas novados

Šī gada 09. un 10.septembrī Gulbenes novada sabiedrisko organizāciju pārstāvji un aktīvie Gulbenes novada iedzīvotāji devās uz Saldus un Kuldīgas novadu, lai apmeklētu un iepazītu Kurzemes pusē esošo sabiedrisko organizāciju pieredzi.

Pirmā apmeklētā sabiedriskā organizācija bija biedrība “Mūsu ligzda”, kura atrodas Lietuvas pierobežā – Ezerē. Tās vadītāja jau piecus gadus ir Raina Boguža, kura ik gadu realizē vairākus sabiedriskā labuma vietējā un plašāka mēroga projektus – gan uzlabojot infrastruktūru, gan vidi vietējiem iedzīvotājiem. Šobrīd Rainas vadībā aktīvi tiek kopts un labiekārtots kultūrvēsturiskās valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Lielezeres parks. Biedrībā jau ceturto gadu tiek īstenotas kokamatniecības darbnīcas bērniem, tiek sniegta pirmā darba pieredze jauniešiem – bezdarbniekiem, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti. Pozitīvi ir vērtējama biedrības sadarbība ar Ezeres pagasta pārvaldi un Saldus novada pašvaldību, kura ir izveidojusies, lai sadarbotos un palīdzētu īstenot plānotās aktivitātes, kuras ir vērstas uz vietējo iedzīvotāju iesaisti un dzīves vides uzlabošanu.

Viesojāmies arī pie Elīnas Kiršteines un Intas Kaugeres, kuras aktīvi darbojas biedrībā “Mūsu vārds”, kura atrodas Kalnos, Saldus novadā. Biedrības aktivitātes ir vērstas uz aktīvas kopienas veidošanu un vietējo iedzīvotāju līdzdarbošanos. Vasarās tiek organizētas ģimenēm draudzīgas aktivitātes – nometnes bērniem kopā ar viņu ģimenēm.

Pēc tam devāmies uz Airītes dzelzceļa staciju, kura ir sabiedrībai atvērts industriālā mantojuma objekts, kas tiek atjaunots un saglabāts iespējami tuvu oriģinālam, ar autentisku trīsdesmito gadu noskaņu. Kā pastāstīja tās īpašnieks Pēteris Stumburs, apmeklētājiem pieejama stacijas uzgaidāmā un kases telpa ar ekspozīciju, veltītu pašai stacijai, Liepājas dzelzceļa līnijai un inženierim, arhitektam Artūram Tramdaham. Bijušās Airītes dzelzceļa stacijas ēkas un apkārt esošā parka saglabāšana un  atjaunošana, vēstures izpētes veikšana, daudzveidīgu kultūras un izglītojošu pasākumu rīkošana un kopienas pašapziņas celšana caur industriālā mantojuma vēsturisko perspektīvu ir biedrības “Airītes stacija” darbības mērķi.

Biedrība “Snēpelei” bija pirmās dienas pēdējā apmeklētā organizācija. Tās aktīvisti Raivis un Ginta Jasinski aktīvi palīdz nodrošināt kultūras dzīvi Snēpeles pagastā. Kā stāstīja aktīvisti, biedrība darbojas, lai veicinātu Snēpeles pagasta attīstību, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un mazinātu sociālo nevienlīdzību pagastā, veicinātu Snēpeles attīstību un atpazīstamību, kā arī sekmētu un dažādotu izglītības, mūžizglītības un brīvā laika pavadīšanas iespēju veidošanu Snēpeles pagasta iedzīvotājiem.

Otrā diena sākās ar Kuldīgā esošās biedrības “Kurzemes kultūras mantojuma centru “Kūrava”” un tās vadītājas Inas Celitānes pieredzes iepazīšanu. Pastaigas laikā pa Kuldīgu Ina iepazīstināja ar biedrības paveikto un nākotnes plāniem, kas saistās ar kultūras vērtību saglabāšanu un to pieejamību sabiedrībai gan Latvijā, gan ārvalstīs un Kuldīgas reģiona atpazīstamības veicināšanu un attīstību.  

Kuldīgā tiek veidots un attīstīts Demokrātijas kvartāls, kurš tiek veidots kā pulcēšanas vieta sabiedriski aktīviem cilvēkiem. Demokrātijas kvartālā tiek organizēti dažādi pasākumi, viens no pēdējiem ir bijis “Demokrātijas festivāls”.  Šajā kvartālā tikāmies ar Biedrības “Kurzemes NVO centrs” pārstāvēm Elīnu Futraku un Maiju Jankovsku, nodibinājuma “Mamma mammai fonds” vadītāju Boniju Lasmani un biedrības “Kuldīgas senioru skola” vadītāju Rutu Orlovu.

Biedrība “Kurzemes NVO centrs” apvieno citas biedrības un nodibinājumus Kurzemes reģionā. Daloties pieredzē Elīna un Maija uzsvēra, ka biedrības darbība tiek fokusēta divos virzienos – pirmais – pilsoniskās kompetences un līdzdalība, savukārt, otrais – informācijas uzkrāšana, konsultācijas, atbalsts biedrībām un nodibinājumiem. Biedrības sadarbības partneri ir ne tikai Kurzemes nevalstiskās organizācijas, bet arī pilsoniski aktīvi cilvēki un neformālās iedzīvotāju grupas, kurām var noderēt “Kurzemes NVO centra” komandas zināšanas. Galvenās biedrības aktivitātes ir konsultācijas, nevalstisko organizāciju tīklošana un zināšanu pārnese, interešu pārstāvēšana, nevalstiskā sektora izzināšana, pētīšana, finansējuma administrēšana un kopienu aktivizēšana.

Kā stāstīja Bonija Lasmane nodibinājuma “Mamma mammai fonds” darbības joma ir labdarības atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem, montesori nodarbības, atbalsta pasākumi zīdīšanas veicināšanai, brīvprātīgā darba iespējas jaunajām māmiņām, jauniešiem, personām ar invaliditāti. Fonds darbojas ar mērķi veicināt mammu, pirmspensijas vecuma sieviešu sociālo aktivitāti, kā arī sniegt krīzes situācijās jaunajām māmiņām informāciju par zīdaiņu kopšanu, zīdīšanu un ikdienu ar zīdaini. Fonda darbība ir saistīta arī ar apģērbu un mantu maiņu, ir izveidots atsevišķs mantu maiņas punkts. Tāpat, šī fonda ietvaros tiek nodrošinātas pārtikas bankas aktivitātes – “Paēdušai Latvijai”.

Pieredzes apmaiņas noslēgumā iepazināmies ar biedrību “Kuldīgas senioru skola”, kura darbojas kopš 2019.gada janvāra. Tā tika izveidota, lai uzlabotu senioru psihisko un emocionālo pašsajūtu, stiprinātu sociālo kontaktu tīklu un mazinātu atsvešinātības un sociālās izolētības riskus un veicinātu senioru iesaistīšanos sociālajās norisēs. Biedrības vadītāja Ruta norādīja, ka šo nepilnu divu gadu laikā senioriem ir nodrošinātas ļoti dažādu prasmju apmācības, kā piemēram, datora lietošanas prasmes, tiesību zinību, sociālo zinību, finanšu prasmes, veselīga uztura, nūjošana, ūdens aerobikas, kulinārijas, radošās darbnīcas un citas. Šī prasmju apgūšana senioriem ir ļoti būtiska, jo šādā veidā tiek gūta pašcieņa, psihiskās un emocionālās pašsajūtas uzlabošanās, vairāk sociālo kontaktu, labākas attiecības ģimenē, aktīvāka līdzdalība un dzīves kvalitātes uzlabošana.

No dalībniekiem izskanēja pozitīvi viedokļi un atsauksmes, ka šāda veida pieredzes apmaiņas braucieni, kopā ar citiem organizāciju pārstāvjiem, ļauj iepazīt arī sava novada aktīvos iedzīvotājus un veicināt savstarpējo sadarbību.

Biedrība „SATEKA” saka Paldies Saldus un Kuldīgas novada sabiedriskajām organizācijām par viesmīlīgo uzņemšanu un dalīšanos savos pieredzes stāstos, kā arī pieredzes apmaiņas dalībniekiem, kuri zinātkāri uzklausīja citu pieredzi un bija gatavi dalīties arī ar savējo!

Pieredzes apmaiņas brauciens norisinājās projekta Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņas saturu atbild biedrība “SATEKA”.