Divu dienu praktiskā ideju darbnīca “Iesaisties un radi savu vietu!”

Š.g. 6.un 7.oktobrī “Pakalniešos”, Stradu pagastā, Gulbenes novadā norisinājās divu dienu praktiskā ideju darbnīca “Iesaisties un radi savu vietu!”, kurā piedalījās Gulbenes novada sabiedriski aktīvie iedzīvotāji. Darbnīcu vadīja sabiedrības līdzdalības eksperte Zinta Miezaine.Pirmās dienas darbnīcas mērķis bija veidot kopīgu izpratni par kopienas, pašvaldības, valsts atbildībām, balstoties uz apkaimes ideju darbnīcās izstrādāto ideju analīzi. Tāpat, apzināt dažādus veidus, kā sadarboties ar pašvaldību ideju īstenošanā un izprast to likumisko pamatojumu.

Darbnīcas pirmajā daļā eksperte iezīmēja pašvaldības kompetences, funkcijas un pašvaldību iespējas atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas no likumiskā viedokļa. Darbnīcas dalībnieki no sava skatu punkta vizualizēja attiecības starp pašvaldību un iedzīvotājiem – novada pašvaldību, pagasta pārvaldi, iedzīvotājiem, biedrībām, partijām, uzņēmējiem, žurnālistiem un citām organizācijām.

Darbnīcas pirmās  dienas otrajā daļā dalībnieki sadalījās grupās un nejauši izvēlējās vienu no apkaimes ideju darbnīcā paustajām idejām, kuru pa soļiem attīstīja līdz tās īstenošanai. Izvēlētās idejas bija Druvienas kapsētas labiekārtošana, vides sakopšana un labiekārtošana pie Tirzas estrādes un bērnu rotaļu laukumu izveide Kalnienā. Idejas īstenošanā bija nepieciešams izskatīt iespēju arī pašvaldību iesaistīt tās realizēšanā, apsverot kāds atbalsts no pašvaldības tās īstenošanai būtu nepieciešams.

Otrās dienas darbnīcas mērķis bija veidot kopīgu izpratni par līdzdalību un komunikāciju ar pašvaldību, kā arī līdzdarboties vadlīniju izstrādē – kvalitatīvai pašvaldības un iedzīvotāju saziņai lēmumu pieņemšanā. Kā atzīmēja eksperte ir vairāki sadarbības līmeņi – informēšana, konsultācijas, uzklausīšana un reaģēšana un sadarbība – no kopīgas plānošanas līdz realizācijai starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Izvērtējot katru šo līmeni ir iespējams novērtēt sabiedrības iesaisti.

Dienas sākumā dalībnieki darba grupas strādāja pie esošās sabiedrības iesaistes situācijas analīzes, atbildot uz četriem jautājumiem par Gulbenes novada situāciju: Ar ko varam lielīties sabiedrības iesaistes ziņā? Kas mums vēl ir jāveido? Kādi riski ārējā vidē varētu apdraudēt sekmīgu sabiedrības iesaisti? Kādas iespējas paver šis laiks sabiedrības iesaistes uzlabošanai?

Uz jautājumu  – ar ko varam lielīties sabiedrības iesaistes ziņā?- tika saņemtas daudzveidīgas atbildes – līdzdalības budžetēšanas projektu konkurss, neformālās izglītības projektu konkurss, apkaimes ideju darbnīcas, kurās iesaistās arī pašvaldības pārstāvji un to apmeklētība, sabiedrībai plašas iespējas iesaistīties amatiermākslā, pašvaldības atbalsts nevalstiskajām organizācijām, pieejama mūžizglītības pieaugušo neformālā izglītība, mobilā aplikācija Gulbene.lv, pašvaldības atvērtība un iesaiste pasākumos, aktīvas biedrības un iedzīvotāju grupas, pašvaldības izpilddirektores ikmēneša informatīvie ziņojumi par paveikto, biedrības “SATEKA” Mazo projektu konkurss, iedzīvotāju sapulces, tikšanās par konkrētām tēmām gan klātienē, gan tiešsaistē, Gulbenes pašvaldības ikmēneša informatīvais bezmaksas izdevums  “Gulbenes novada ziņas” un bibliotēkas kā vietējās kopienas pulcēšanās vietas.

Savukārt, par to, kas vēl ir jāveido un jāpilnveido, no dalībniekiem izskanēja dažādi priekšlikumi, kā, piemēram, regulāras pašvaldības darbinieku tikšanās ar iedzīvotājiem pagastos, ciemos un pilsētā, mobilās aplikācijas Gulbene.lv pilnveidošana – iespēja apskatīt paziņojumus visā novadā, saņemt paziņojumus balstoties uz savām interesēm, biežāka un plašāka informācija pie pašvaldības ikmēneša  ziņojumiem, vienlīdzīga balsošanas sistēmas izveide līdzdalības budžetēšanas projektu konkursā, veidot pilota pagastu valdes – veidojot nolikumu, pieteikšanos un cilvēku izvirzīšanu, neaizmirst par nenotikušiem pasākumiem, apspriedēm – organizēt no jauna, kā arī deleģēt pienākumus biedrībām. Tāpat pie priekšlikumiem izskanēja arī nepieciešamība pašvaldībai organizēt projektu konkursu NVO kapacitātes stiprināšanai, jāpilnveido informācija par sabiedrības iesaistes iespējām, jāveicina izpratne par pašvaldības darbu un katra cilvēka līdziesaisti darbā un procesos, kā arī jāuzlabo atgriezeniskā saite starp pašvaldības administrāciju un iedzīvotājiem.

Pie ārējiem riskiem, kas varētu apdraudēt sekmīgu sabiedrības iesaisti dalībnieki minēja – COVID19 ietekmi, brīvā laika trūkumu iesaistīties dažādās aktivitātes, sociālo tīklu dezinformāciju, mobilā interneta pārklājuma kvalitāti, pieejamību un iedzīvotāju digitālās prasmes, teritoriālās reformas, birokrātiju, inflāciju, mobilitāti un tehnoloģiju straujo attīstību.

Par iespējām, kuras paver šis laiks sabiedrības iesaistes uzlabošanai dalībnieki atzīmēja – regulāras pašvaldības administrācijas un iedzīvotāju tikšanās pagastos, ciemos un atsevišķi pilsētā, kopienas saliedēšanas aktivitātes – talkas, tematiskās tikšanās ar praktisku darbošanos, personīga attieksme pret konkrētajā vietā dzīvojošajiem, atgriezeniskā saite, uzņēmēju iesaistīšanos notiekošajos procesos, deputātu regulāras tikšanās ar sabiedrību, arī pēc pašvaldību vēlēšanām, tiešsaistes pārraides, mobilās  aplikācijas Gulbene.lv iespēju paplašināšana un dažādu sociālo tīklu izmantošana.

Darbnīcas noslēgumā notika diskusija par jaunajā pašvaldības likumprojektā iekļauto norādi, par to, ka nākotnē tiks veidotas iedzīvotāju padomes, lai nodrošinātu novada pašvaldības teritoriālā iedalījuma vienību (pagastu un pilsētu) iedzīvotāju interešu pārstāvību domē. Dalībnieki definēja uzdevumus, kuri būtu jāveic pagasta padomes loceklim, lai notiktu kvalitatīva sabiedrības iesaiste. No dalībniekiem izskanēja viedokļi, ka pagasta padomes loceklim ir jāorganizē regulāras tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem, kurās pārrunā pagasta aktualitātes, vietējo iedzīvotāju vajadzības, problēmas un sagatavo rīcības plānu to risināšanai, jāsagatavo dokumentāciju aktuālā jautājuma risināšanai un to jāiesniedz novada pašvaldībai, jāaizstāv un jāpamato idejas īstenošanas nepieciešamību domes deputātiem un pēc domes lēmuma saņemšanas jāinformē iedzīvotājus. Taču, dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka primāri ir jādefinē kritēriji potenciālo padomes locekļu atlasei.

Darbnīcās paustās idejas eksperte iekļaus ceļvedī un vadlīnijās. Ceļvedis tiek veidots ar mērķi – apkopojot sabiedrības aktīvo personu viedokļus un priekšlikumus, radīt paliekošu vizuālu materiālu teritorijas pilnveidošanai un attīstībai, kuru savā sadarbībā izmantotu vietējie iedzīvotāji, sabiedriskās organizācijas veidojot sadarbību ar pašvaldību un citām organizācijām. Savukārt, vadlīniju uzdevums būs uzlabot sadarbību starp Gulbenes novada nevalstiskajām organizācijām un Gulbenes pašvaldību, veicinot, ka pašvaldība pieņem lēmumus, kuri balstās iedzīvotāju vajadzībās, un nodrošinot, ka sabiedrības pārstāvji tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā.

Paldies ikvienam darbnīcas dalībniekam par aktīvu līdzdarbošanos, viedokļu un ideju paušanu, kuras būs noderīgas ceļveža un vadlīniju izstrādes procesā!

Praktisko ideju darbnīca norisinājās projekta Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņas saturu atbild biedrība “SATEKA”.

Prezentacija_praktisko_ideju_darbnica_2021_10_06 Prezentacija_praktisko_ideju_darbnica_2021_10_07