Pirmā diskusija “Sabiedrības līdzdalības nozīme un līdzdalības formas uzticības un sadarbības veicināšanai”

Š.g. 13.oktobrī, Gulbenes kultūras centrā, norisinājās pirmā diskusija ar pašvaldības pārstāvjiem par sabiedrības līdzdalības nozīmi un līdzdalības formām uzticības un sadarbības veicināšanai. Šīs diskusijas mērķis bija apzinot apkaimes ideju darbnīcās pasutās idejas un viedokļus, veicināt savstarpējo komunikāciju lēmējvarai ar iedzīvotājiem, palīdzot mijiedarboties un iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Tajā piedalījās Gulbenes domes deputāti, Gulbenes novada pagastu pārvaldnieki, Gulbenes pašvaldības administrācijas darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji un aktīvie novada iedzīvotāji.

Tikšanās sākumā tika pausti viedokļi par sabiedrības līdzdalību un iesaisti lēmumu pieņemšanā un to realizēšanā skatoties no pašvaldības perspektīvas un veidota vienota izpratne par terminiem – komunikācija un sadarbība. No diskusijas dalībniekiem tika saņemti viedokļi, ka veiksmīgu komunikāciju raksturo – regularitāte, atvērtība, godīgums, precizitāte, cieņa vienam pret otru, komunikācijas kultūra un pašvaldības un sabiedrības sadarbība abos virzienos. Savukārt, sadarbību raksturo, piemēram, ieklausīšanās vienam otrā, līdzvērtīga uzdevumu sadale, uz vienotu mērķi vērsta darbība, dialogs, iesaistība lēmumu pieņemšanas procesā, savstarpējās intereses uzturēšana, sabiedrības un pašvaldības darbinieku izglītošana.

Diskutējot par jautājumu, ko pašvaldība sagaida no sabiedrības, tika paustas dažādas idejas par: konstruktīvu iesaisti un uz faktiem balstītu informāciju ar loģiskiem skaidrojumiem; sabiedrības iesaisti lemšanas un apspriešanas procesos; savstarpēju uzticēšanos; kvalitatīvu dialogu; savlaicīgu reakciju; savu īpašumu/teritoriju sakārtošanu; pašvaldības darbinieku uzklausīšanu, izprotot tos un uzklausot arī negatīvu atbildi; atgriezeniskās saites veidošana; vēršanos pie konkrētā speciālista vai vienotajā klientu apkalpošanas centrā; objektīvu situācijas novērtējumu, kā arī objektīvus ieteikumus darba vides uzlabošanai.

Sabiedrības iesaistē pašvaldība saskaras ar vairākām problēmām, kas traucē sasniegt vēlamo. Pēc diskusijas dalībnieku viedokļiem, kā problēmas tiek atzīmētas – apmierinātība ar dzīvi, kas rada neieinteresētību par procesiem novadā; sabiedrības neticība, ka kaut kas mainīsies un ka viņu viedoklis tiks ņemts vērā; kopienai nav kopīgu mērķu un līderu. Dalībnieki piedāvāja šo problēmu iespējamos risinājumus. Kā apmierinātības ar dzīvi problēmas risinājumi tika piedāvāti: atgādināt par ikdienas pašvaldības funkcijām, kas jau ir kļuvušas pašsaprotamas un netiek novērtētas/pamanītas, “dramatizēt” problēmu, ieviest “klusās dienas”, piemēram, slēgt sporta zāles, kultūras namus vai veidot ironiskus klipiņus par pašvaldības darbiem, kas ikdienas steigā netiek pamanīti. Sabiedrības neticību, kas kaut kas mainīsies, dalībnieki piedāvāja risināt  -nodrošinot maksimāli caurspīdīgus pašvaldības darba procesus, organizējot pašvaldības darbinieku individuālas tikšanās/sarunas ar iedzīvotājiem, sniedzot konstruktīvu informāciju par to kas un kāpēc notiek, kā arī nodrošinot atgriezenisko saiti. Piederības kopienai sajūtas veicināšanai piedāvātie risinājumi – nelielas interešu grupas ietvaros uzrunāt personīgi, kā arī identificēt marginālās grupas un piešķirt pašvaldībai atbalstu to izveidei. Savukārt, vietējo kopienu līderu trūkumu var risināt katrai mērķa grupai, piemēram, jauniešiem, senioriem, izvirzot savu līderi, iesaistot līderi aktivitāšu organizēšanā un norisē, nodrošinot pieredzes apmaiņu pie citiem līderiem, organizējot kopējas sanākšanas dažāda vecuma un nodarbošanās iedzīvotājiem, kā arī regulāri organizējot līderu tikšanās. Kā arī vēl tika diskusijās secināts, ka viens pats līderis nevar paveikt to, ko varētu izdarīt vairāki līderi kopā.

Noslēgumā diskusiju moderatore Anita Birzniece sniedza rekomendācijas par metodēm, kuras pielietojot tiek veicināta sabiedrības iesaistīšana un līdzdalība.

Paldies ikvienam diskusijas dalībniekam par iesaistīšanos un savu viedokļu paušanu!

Diskusijā pausto viedokļu apkopojums pieejams biedrības “SATEKA” mājaslapas NVO sadaļā.

Diskusijas ar pašvaldības pārstāvjiem norisinājās projekta Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņas saturu atbild biedrība “SATEKA”.