Otrā diskusija “Novads- kopīgais un atšķirīgais”

Š.g. 20.oktobrī, Gulbenes kultūras centrā, norisinājās otrā diskusija ar pašvaldības pārstāvjiem. Tajā piedalījās Gulbenes domes deputāti, Gulbenes novada pagastu pārvalžu vadītāji, Gulbenes pašvaldības administrācijas darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji un aktīvie novada iedzīvotāji. Šī diskusija tika organizēta ar mērķi – apstrādāt un analizēt apkaimju ideju darbnīcās paustās idejas un viedokļus, izstrādājot vienotu kartējumu sabiedrības līdzdalības stiprināšanai, viedokļu iekļaušanai plānošanas un rīcības dokumentos.

Diskusiju sākumā biedrības “SATEKA” valdes priekšsēdētāja Daiga Gargurne iepazīstināja ar Apkaimes darbnīcu 2021 idejām, kuru īstenošanai tika piešķirti 100 EUR, realizēšanas gaitu. Savukārt, Gulbenes novada priekšsēdētājs Andis Caunītis dalībniekiem stāstīja par Gulbenes novadā 2020.-2021.gadā paveikto un nākotnes perspektīvām.

Diskusijā tika meklēts kopīgais un atšķirīgais no Apkaimes ideju darbnīcās 2021 izskanējušajiem ieteikumiem un priekšlikumiem četrās pamattēmās – investīciju, infrastruktūras, energoefektivitātes projektu jomā, veiksmīga komunikācija un sadarbība ar iedzīvotājiem, sabiedrības iesaistīšana un līdzdalības veicināšana un vides un dabas objektu sakopšana, attīstīšana un uzturēšana.

Vienojošie ieteikumi Gulbenes novada investīciju, infrastruktūras, energoefektivitātes projektiem bija ceļu un ietvju remonts, veloceliņu un ietvju izbūve, ielu un objektu apgaismojuma ierīkošana, rotaļu laukumu izbūve un esošās infrastruktūras sakārtošana, atjaunošana un uzturēšana.

Veiksmīgai komunikācijai un sadarbībai ar iedzīvotājiem kā vienojošie ieteikumi tika minēti regulāras pašvaldības darbinieku ar iedzīvotājiem tikšanās pagastos, pilsētā, individuālas sarunas ar pašvaldības pārstāvjiem un iestāžu vadītājiem, kopīga svētku svinēšana, aktīvā brīvā laika pavadīšana un vajadzība pēc informācijas saņemšanas un nodošanas, kas izpaužas kā informatīvo norāžu izvietošana un ziņojumu/informatīvo dēļu izvietošana tālākajās vietās. Savukārt, kā atšķirīgo var minēt – dažādu mērķu grupu iesaistīšana, nakts sēņošana, āra spēļu izveide, mobilo darba vietu izveide, kas paredz, ka novada administrācijas darbinieki strādā arī pagastu pārvaldēs, lai veicinātu vietējās realitātes izpratni un radītu iespēju satikties un aprunāties ar vietējiem iedzīvotājiem un citas aktivitātes.

Sabiedrības iesaistīšanas un līdzdalības veicināšanas kopīgie darbnīcās izskanējušie ieteikumi – talku organizēšana, kurās iesaistās arī pašvaldības administrācijas darbinieki, regulāras pašvaldības darbinieku tikšanās ar iedzīvotājiem, dažādota un pilnveidota komunikācija ar sabiedrību – aptauju organizēšana, komunikācijas kanālu dažādošana un iedzīvotāju iesaiste pasākumu organizēšanā un norisē.

Savukārt, vides un dabas objektu sakopšanai, attīstīšanai un uzturēšanai kopīgie ieteikumi bija dabas taku izveide, talku organizēšana, peldvietu ierīkošana, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, parku uzturēšana un labiekārtošana, norāžu uz mājām un objektiem izveide un skatu torņu izbūve. Kā atsevišķi ieteikumi tika minēti – izgaismots koka tilts uz Rūdolfa parku, Gulbenes ūdens torņa pārbūve par skatu torni, Litenes zaļā dzelzceļa iespēju izmantošana, Līgo dižkoku apzināšana un citas aktivitātes.

Pie ieteikumiem tika diskutēts par dokumentiem, kuros būtu jāiekļauj šī ideja, lai to īstenotu. Kā atzina diskusijas dalībnieki, nav vienmēr nepieciešams priekšlikumus iekļaut novada stratēģiskajos plānošanos dokumentos vai nākamā gada budžeta plānā, vairākas idejas var īstenot kā aktivitātes un izmaksas segt no pagasta/pilsētas aktivitāšu budžeta.

Diskusiju rezultātā tika veicināta diskusijās pausto viedokļu un vajadzību iekļaušana dažādos plānošanas dokumentos, kā arī definētas rīcības un atbildīgo iedzīvotāju un pašvaldības sadarbības veidošanai, līdzdalības stiprināšanai, kopējās dzīves telpas veidošanai, uzlabošanai un pielāgošanai cilvēku vajadzībām.

Paldies ikvienam diskusijas dalībniekam par iesaistīšanos un savu viedokļu paušanu!

Diskusijā pausto viedokļu apkopojums pieejams biedrības “SATEKA” mājaslapas NVO sadaļā.

Diskusijas ar pašvaldības pārstāvjiem norisinājās projekta Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņas saturu atbild biedrība “SATEKA”.