Projekts “KOPĀ VEIDOTA NĀKOTNE-TĀ IR TAVA IESPĒJA!” ir īstenots

Biedrība “SATEKA” piesaistot Sabiedrības integrācijas NVO fonda līdzekļus īstenoja projektu Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā veidota nākotne-tā ir Tava iespēja!”. Šis projekts tika īstenots ar mērķi veicināt Gulbenes novada iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, atbildību pret vidi un sociālajiem procesiem gan vietējā, gan plašākā mērogā, radot telpu dialogam starp vietējiem iedzīvotājiem un politiķiem, kā arī veicinot NVO sadarbību.

Projekta ietvaros tika īstenotas dažādas aktivitātes:

  • pilnveidota NVO datubāze – vienkopus apkopota un aktualizēta informācija par 192 Gulbenes novadā esošajām biedrībām un diviem nodibinājumiem, kura atrodama biedrības “SATEKA” mājaslapas “NVO sadaļā”;
  • apkaimes ideju darbnīcas “Esi aktīvs-iesaisties!” – laika posmā no 2021.gada jūlija līdz septembrim tika organizētas ideju darbnīcas visos Gulbenes novada 13 pagastos un Gulbenes pilsētā ar mērķi apzināt Gulbenes novada aktīvo iedzīvotāju viedokļus par pašvaldības darbību savas teritorijas/vietas vajadzībām, prioritātēm, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem un pašvaldības līdzdalību, kā arī tika apzinātas katras vietas resursi un izvirzītas idejas, kuras vietējie iedzīvotāji vēlētos īstenot savā kopienā un izteikti priekšlikumi un ieteikumi četrām pamattēmām – investīciju, infrastruktūras, energoefektivitātes projektu jomā, veiksmīgai komunikācijai un sadarbībai ar iedzīvotājiem, sabiedrības iesaistīšanas un līdzdalības veicināšanai un vides un dabas objektu sakopšanai, attīstīšanai un uzturēšanai. Apkaimes ideju darbnīcas moderēja Anita Birzniece;
  • apmācību cikls “No lietvedības līdz medijpratībai!” – 2021.gada augustā notika četru tiešsaistes nodarbību cikls, kurā tika apgūtas aktuālas tēmas – mediju lietotprasme un digitālie risinājumi ikdienas darbā, biedrību/nodibinājumu ietekmējošie juridiskie jautājumi, lietvedības jautājumi, t.sk. elektroniskie dokumenti un sabiedriskā labuma organizācijas statuss un ar to saistītie aspekti;
  • praktisko ideju darbnīca “Iesaisties un radi savu vietu!”gada 06. un 07.oktobrī norisinājās divu dienu praktiskā ideju darbnīca, kurā līdzdalības ekspertes Zintas Miezaines vadībā notika ideju ģenerēšana, meklējot iespējamos risinājumus pilnveidošanai un sadarbībai ar pašvaldību, vizualizējot attiecības starp pašvaldību un iedzīvotājiem – novada pašvaldību, pagasta pārvaldi, iedzīvotājiem, biedrībām, partijām, uzņēmējiem, žurnālistiem un citām organizācijām un veidoja kopīgu izpratni par līdzdalību un komunikāciju ar pašvaldību, kā arī līdzdarbojās vadlīniju izstrādē – kvalitatīvai pašvaldības un iedzīvotāju saziņai lēmumu pieņemšanā;
  • pieredzes apmaiņas pasākumi “Iepazīsti Kurzemes sabiedriskās organizācijas!”, “Iepazīsti savas teritorijas sabiedriskās organizācijas!”gada septembrī tika organizēts pieredzes brauciens pie Kurzemē, Saldus un Kuldīgas novados, esošajām sabiedriskajām organizācijām un divi pieredzes apmaiņas braucieni pie Gulbenes novadā teritorijā esošajām organizācijām, iepazīstot citu organizāciju darbību, veicinot izpratni par nevalstisko organizācijas darbības jomām un veidotu jaunas iepazīšanas un sadarbību ar citām organizācijām;
  • diskusijas ar pašvaldības pārstāvjiem “Uzklausi un izsaki savu viedokli!” – 2021.gada 13. un 20.oktobrī notika divas diskusijas, kuras moderēja Anita Birzniece. Pirmajā diskusijā tika veicināta savstarpējā komunikācija lēmējvarai ar iedzīvotājiem, palīdzot mijiedarboties un iesaistīties lēmumu pieņemšanām, savukārt, otrajā apstrādātas un analizētas apkaimju ideju darbnīcās paustās idejas un viedokļus, izstrādājot vienotu kartējumu sabiedrības līdzdalības stiprināšanai, viedokļu iekļaušanai plānošanas un rīcības dokumentos;
  • noslēguma pasākums “Sabiedriski aktīvs-pilsoniski atbildīgs iedzīvotājs!”– gada 28.oktobrī tiešsaistē satikās projekta aktivitātēs iesaistītie dalībnieki – Gulbenes domes deputāti, Gulbenes novada pagastu pārvaldnieki, Gulbenes pašvaldības administrācijas darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji un aktīvie novada iedzīvotāji, kuri atskatījās uz ieguvumiem un nākotnes perspektīvām sabiedrības līdzdalības veicināšanā. Noslēguma pasākumu moderēja Anita Birzniece.

Projekta rezultātā tika izveidota vienota aktualizēta datubāze ar Gulbenes novadā esošajām biedrībām/nodibinājumiem, sagatavoti apkopojumi no apkaimes ideju darbnīcām un diskusijām ar pašvaldības pārstāvjiem, izstrādāts ceļvedis un vadlīnijas sabiedrisko organizāciju sadarbībai ar pašvaldību. Visi projekta rezultāti ir pieejami ikvienam biedrības “SATEKA” mājaslapas “NVO sadaļā”. Izveidoto vadlīniju uzdevums ir uzlabot sadarbību starp Gulbenes novada nevalstiskajām organizācijām un Gulbenes pašvaldību, veicinot, ka pašvaldība pieņem lēmumus, kuri balstās iedzīvotāju vajadzībās, un nodrošinot, ka sabiedrības pārstāvji tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā. Savukārt, ceļvedis tika veidots ar mērķi apkopot sabiedrības aktīvo personu viedokļus un priekšlikumus, radīt paliekošu materiālu teritorijas pilnveidošanai un attīstībai, kuru savā sadarbībā izmantotu vietējie iedzīvotāji, sabiedriskās organizācijas veidojot sadarbību ar pašvaldību un citām organizācijām.

Projekta īstenošanā tika iesaistīti sabiedrisko organizāciju – biedrību/nodibinājumu pārstāvji, aktīvie Gulbenes novada iedzīvotāji un pašvaldības pārstāvji. Projekta aktivitātēs piedalījās dalībnieki no visiem Gulbenes novada 13 pagastiem un pilsētas, tādējādi aptverot visu Gulbenes novada pašvaldības un biedrības “SATEKA” darbības teritoriju. Kopā visās aktivitātēs piedalījās 330 unikālie dalībnieki.

Projekta aktivitāšu informācijas izvietošanai, biedrības “SATEKA” mājaslapā tika izveidota atsevišķa NVO sadaļa un izdoti divi drukātā formātā Gulbenes novada informatīvā izdevuma “Gulbenes novada ziņas” pielikumi biedrības “SATEKA” informatīvie izdevumi – “NVO! Nāc! Veido! Organizē!” 2021.gada jūnijā un oktobrī.

Projektu Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņas saturu atbild biedrība “SATEKA”.