Apmācības finansējuma piesaistes iespēju apzināšana organizācijas izaugsmei

Projekta Nr.AIF/2021/IK/23 “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!” ietvaros 2022.gada 20.oktobrī norisinājās tiešsaistes apmācības par finansējuma piesaisti organizācijas izaugsmei, kuras vadīja NVO un kopienu attīstības virzītāja, biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” vadītāja – Inese Šubēvica. Apmācībās pulcējās vairāk kā 30 dalībnieki, ne tikai no Gulbenes novada, bet arī no citiem novadiem. Dalībnieku līdzšinējā pieredze finansējuma piesaistē bija ļoti dažāda – 24 % no dalībniekiem aptaujā norādīja, ka ir pilnīgi iesācēji, kas atvērti apgūt jaunas zināšanas, 65% no dalībniekiem bija neliela pieredze, bet viņi vēlas papildināt zināšanas un 12% – ar bagātu līdzšinējo pieredzi.

PREZENTĀCIJA

Apmācību sākumā dalībnieki apzināja un norādīja savu organizāciju resursus, piemēram, tādus kā mūžizglītība, bērnu, jauniešu un ģimeņu aktivitāšu organizēšana, pilsoniskās aktivitātes veicināšana, LEADER pieejas īstenošana, savas kopienas attīstība un aktivizēšanas aktivitāšu organizēšana, lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, radošo nodarbību organizēšana, vietējās kultūrvides izpēte un saglabāšana, kultūrtelpas daudzveidošana, līdzdalības veicināšana, sabiedrības izglītošana un citi resursi. Pie organizāciju stiprajām pusēm tika minēts – komanda, pieredze, idejas, zināšanas, cilvēki, radošums, vienotas nepieciešamības, realizēto projektu pievienotā vērtība, sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, radoši un aktīvi biedri,  tradīcijas, to kopšana un uzturēšana, iespējas un vēlme attīstīties, tehniskais nodrošinājums, skaista vieta, kas bagāta ar kultūras un vēstures vērtībām un citas stiprās puses.

Apmācību laikā lektore sniedza ieteikumus ideju aprakstu sagatavošanai. Lai sagatavotu atbilstošu ideju aprakstu tam ir jāvelta pietiekami daudz laika un tajā ir jāiekļauj: mērķis, pamatojums, aktivitātes/uzdevumi, laika plāns, resursi, uzraudzība un novērtēšana, riski un budžets. Mērķim jābūt konkrētam, izmērāmam, reālam un konkrētā laikā sasniedzamam. Pamatojumam ir jāatbilst mērķim un tēmai, tajā jābūt iekļautiem aktuāliem datiem, ņemot vērā likumdošanas aspektu, pētījumus, statistiku, iepriekšējo pieredzi, mediju monitoringu un politikas plānošanas dokumentus. Tāpat, tam ir jābalstās uz argumentāciju, vajadzību, stipro un vājo pušu analīzi un ekonomisko pamatojumu. Aktivitātes/uzdevumi ir secīgi jānumurē, ievērojot samērīguma principu. Aktivitāšu laika plānu īsajiem projektiem jāsastāda pa nedēļām, savukārt, ilgtermiņa projektiem pirmais gads – mēnešos, otrais un turpmākie gadi – ceturkšņos. Visu projekta periodu jānodrošina projekta vadība un publicitāte, kā arī jāpārliecinās par noslodzi pa mēnešiem, ņemot vērā, ka pirmo un pēdējo periodu nevar pārslogot. Pamats budžeta veidošanai ir resursi – cilvēki – eksperti, brīvprātīgie, materiāli – kancelejas preces, celtniecības materiāli un citi materiāli, tehnoloģijas – datortehnika, automašīna, elektriskās virtuves iekārtas un cita veida tehnika, informācija – kontakti, akadēmiskā literatūra, likumdošana. Sākotnēji jāidentificē resursi, jānosaka to vienības un jādefinē apjoms, izvērtējot alternatīvas un nosakot laika dimensiju. Uzraudzība jāveic pirms projekta īstenošanas uzsākšanas, tā īstenošanas laikā un pēc īstenošanas, ievērojot savlaicīgumu attiecībā pret projekta laika grafiku, mērķa grupām  – dalībniekiem, apmeklētājiem, projekta komandas sasniedzamību un ērtību datu apkopošanā. Uzraudzībā un novērtēšanā var tikt izmantotas dažādas metodes, piemēram, klātienes un neklātienes aptaujas anketas, fokusgrupu un individuālās intervijas, satura analīze – likumdošana, mediji, attaisnojuma dokumenti, statistika, kvantitatīvā analīze – mediju monitorings, ekonomikas metode – izmaksu efektivitāte, socioloģisks pētījums, eksperiments, novērojums dabā un citas metodes. Analizējot riskus, jāsāk ar risku identificēšanu, jāturpina ar iespējamības un ietekmes analīzi un jānoslēdz ar pasākumiem risku mazināšanai. Budžeta sastādīšanai jābūt precīzai bez aritmētiskām kļūdām, jāņem vērā, ka kopējās izmaksas jāliek ar rezervi, ņemot vērā, inflācijas risku, jāpārzina termini un to būtība.

Finansējuma piesaistes process notiek secīgi pa soļiem – idejas apraksts, atbilstoša finansētāja izvēle, dokumentācijas sagatavošana, projekta iesnieguma sagatavošana, vērtēšanas rezultātu saņemšana, līguma slēgšana, projekta īstenošana, atskaišu sagatavošana, maksājumu saņemšana un rezultātu uzturēšana. Lai piesaistītu finansējumu savas idejas īstenošanai ir pieejami dažādi finanšu avoti. Piemēram, pašvaldības – līdzdalības budžetēšana, valsts – Sabiedrības integrācijas fonds, citu valdību programmas – Aktīvo iedzīvotāju fonds, grantu programmas, sadarbības projekti, pūļa finansējums – Projektu banka, Eiropas Savienības programmas, Kultūras ministrijas administrētās programmas, u.c.

Apmācību noslēgumā lektore atzīmēja dažus projekta pieteikumu sagatavošanas knifus, piemēram, neizmantot vispārīgus pretstatus liels/mazs, dārgs/lēts, saīsinājumus bez skaidrojuma, abreviatūru bez atšifrējuma, nepieļaut pretrunīgu informāciju dažādās sadaļās, neaizmirst par publicitātes obligātajām prasībām, lasīt vērtēšanas kritērijus, iepazīties ar līguma projektu, izvēlēties atbilstošās veidlapas un tās aizpildīt pilnībā, jo ikvienu projektu konkursu reglamentē nolikums, ievērot noformējumus, termiņus un pārbaudīt finanses. Lektores ieteikums – īstenojot projektu un apgūstot finansējumu, iepazīties ar līgumu pirms tā parakstīšanas, sekot līdzi uzraudzības plānam, uzkrāt dokumentus, veidojot lietu nomenklatūru un kārtot grāmatvedību, ievērojot nodalīšanas principu.

Apmācību noslēgumā dalībnieki pauda viedokļus par notikušajām apmācībām – ir uzzinātas iepriekš nezinātas lietas, ir tēmas, kuras gribētu iepazīt detalizētāk, iegūto varēs pielietot praksē, bija iespēja dalīties ar savu pieredzi, labprāt iesaistīsies finansējuma piesaistē, neatsverama bija lektores sniegtā pieredze.

Apmācību noslēgumā no dalībniekiem tika saņemtas pozitīvas atsauksmes – vērtīgas, praktiskas un jaunu zināšanu papildinošas apmācības. Paldies ikvienam apmācību dalībniekam!

Apmācības norisinājās projekta Nr. AIF/2021/IK/23 “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros. Par apmācību saturu atbild biedrība “SATEKA”.