Izstrādāta biedrības attīstības stratēģija 2022-2027

Stratēģijas izstrādes mērķis -izvērtējot esošo darbību, aktivitātes un pieejamos resursus, noteikt turpmākos attīstības virzienus, mērķus un uzdevumus.
Stratēģijas izstrāde tika uzsākta 2022. gada jūlijā. Tā tika īstenota, nodrošinot aktīvu Biedrības biedru, iedzīvotāju un citu novada organizāciju līdzdalību izstrādes procesā, lai dokuments atbilstu iesaistīto pušu aktuālajām vajadzībām, ņemtu vērā to iespējas un resursus.

Atvērt dokumentu