Uzaicinājums līdz 8.aprīlim iesniegt cenu piedāvājumu

Precizēts  01.04.2022.
Aicinām iesniegt finanšu piedāvājumus norāžu Nr.706 un Nr.704 izgatavošanai un uzstādīšanai atbilstoši izstrādātajai tehniskajai specifikācijai.
 
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2022.gada 08.aprīļa plkst. 12.00 biedrības birojā- Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LqV-4401, iesniedzot personīgi, vai nosūtot uz elektronisko pastu daiga@sateka.lv (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un tas satur laika zīmogu). 
 

Vienkāršotā cenu aptauja “Ceļa papildzīmju Nr.857 “Velomaršruts” (tajā skaitā stabu un savienojuma kronšteini) izgatavošana un uzstādīšana”

Cenu aptaujas tehniskā specifikācija

Finansu piedāvājums (pielikums Nr.4)

Pretendenta apliecinājums (pielikums Nr.3)

Informācija par  zīmju izvietojumu

Pretendenti noformētus (pieteikumā norādīti visi pretendenta rekvizīti, kontaktpersona, kontaktinformācija, kā arī pievienota visa nepieciešamā dokumentācija ) un parakstītus piedāvājumus iesniedz līdz 2021.gada 30.augusta plkst. 12.00 biedrības birojā- Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, personīgi vai nosūtot uz elektronisko pastu sateka@sateka.lv .

Stacionārā datora, tā programmatūras un nepārtrauktā barošanas avota iegāde

Cenu aptaujas tehniskā specifikācija

Finansu piedāvājums

Piedāvājums parakstīts, ieskenēts  jāiesūta elektroniski uz e-pastu sateka@sateka.lv  līdz 2019.gada 20.novembra plkst. 16.00. Piedāvājuma oriģināleksemplārs jāsūta uz adresi : Ābeļu iela 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 līdz 2019 .gada 20.novembrim (pasta zīmogs).

Rezultāti

Raidījumu sērijas “IDEJU TAKA” uzņemšana, sagatavošana un pārraide

Biedrība SATEKA izsludina cenu aptauju raidījumu sērijas “IDEJU TAKA” izveidei un Vislatvijas virszemes bezmaksas apraidei.

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Pieteikums

Finansu piedāvājums

Līgums (projekts)

Piedāvājums (pieteikums un finansu piedāvājums) jāiesniedz personīgi biedrības “SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads vai  parakstīts, ieskenēts jāiesūta elektroniski uz e-pastu sateka@sateka.lv   līdz 2019.gada 17.jūnijam plkst. 16.00.

Rezultāti

Par video materiālu sagatavošanu sadarbības projekta “Bānīša zemes labumi- 33 km garumā un platumā”

Pasūtītājs – biedrība „SATEKA”, reģistrācijas numurs 40008115541, juridiskā adrese: O.Kalpaka iela 60, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

Biroja adrese: Ābeļu iela 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

Cenu aptaujas tehniskā specifikācija

Cenu aptaujas tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1

Piedāvājums parakstīts, ieskenēts jāiesūta elektroniski uz e-pastu daiga@sateka.lv   līdz 2019.gada 25.februārim plkst. 16.00.

Oriģināls jāizsūta pa pastu uz biroja adresi: Ābeļu iela 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

Kontaktiem  – Daiga Gargurne (tālrunis : +371 29177019, e pasts: daiga@sateka.lv ).