Projekta “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” aktualitātes

Biedrība “SATEKA” piesaistot Sabiedrības integrācijas fonda valsts budžeta programmas “NVO fonds” līdzekļus, ir uzsākusi projekta “Kopā veidota nākotne-tā ir Tava iespēja” īstenošanu, kura plānota līdz šī gada oktobra beigām. Šī projekta mērķis ir veicināt Gulbenes novada iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, atbildību pret vidi un sociālajiem procesiem gan vietējā, gan plašākā mērogā, radot telpu dialogam starp vietējiem iedzīvotājiem un politiķiem, kā arī veicinot NVO sadarbību.

Šobrīd projekta ietvaros ir aktualizēta un pilnveidota NVO datubāze, kurā vienkopus apkopota aktuālā informācija par Gulbenes novadā esošajām biedrībām/nodibinājumiem. NVO datubāze atrodama biedrības “SATEKA” mājaslapas, “NVO sadaļā” – “NVO” kontaktinformācija.

Lai apzinātu projektā plānotā semināra/apmācību cikla “No lietvedības līdz medijpratībai!” tēmas tika izveidota aptaujas anketa, kurā potenciālie apmācību dalībnieki varēja norādīt viņiem aktuālās tēmas. Aptaujā piedalījās vairāk kā 20 respondenti. Tuvākajā laikā tiks organizēts četru apmācību cikls, kurā tiks iekļauti –  lietvedības jautājumi – t.sk. elektroniskie dokumenti, biedrību/nodibinājumu ietekmējošie juridiskie jautājumi, sabiedriskā labuma organizācijas statuss un ar to saistītie aspekti  un mediju lietotprasme un digitālie risinājumi ikdienas darbā.

Projekta ietvaros 2021.gada 17.jūnijā tika izdots kārtējais biedrības “SATEKA” informatīvais izdevums “NVO! Nāc! Veido! Organizē!” Nr.12(1), kurā ir vienkopus apkopota informācija par biedrības dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju, kā arī par projektā plānotajām aktivitātēm. Drukātā formātā izdevums ir atrodams Gulbenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Gulbenes novada ziņas” Nr.6 (147), izdots 2021.gada jūnijā, kā pielikums, savukārt, digitālā formātā tas pieejams biedrības “SATEKA” mājaslapas, “NVO sadaļā”.

Projektā plānotas arī apkaimes ideju darbnīcas, kuras norisināsies šī gada jūlijā un augustā visos Gulbenes novada 13 pagastos un Gulbenes pilsētā ar mērķi apzināt Gulbenes novada aktīvo iedzīvotāju viedokļus par pašvaldības darbību savas teritorijas/vietas vajadzībām, prioritātēm, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem un pašvaldības līdzdalību.

Septembrī norisināsies divu dienu praktisko ideju darbnīca, kurā notiks ideju ģenerēšana un vietas potenciāla izpēte, meklējot iespējamos risinājumus pilnveidošanai un sadarbībai ar pašvaldību. Pēc praktisko ideju darbnīcām tiks organizētas diskusijas ar pašvaldības pārstāvjiem, prezentējot ideju darbnīcās paustos iedzīvotāju viedokļus.

Tāpat, tiks organizēti pieredzes apmaiņas braucieni pie Gulbenes novada teritorijā esošajām organizācijām un Kurzemes reģionā esošajām sabiedriskajām organizācijām.

Projekta noslēguma pasākums, kurā notiks atskats uz projektā paveikto un tā rezultātiem  notiks šī gada oktobrī.

Aktuālā informācija par projekta aktivitāšu norisi ir atrodama biedrības  “SATEKA” mājaslapas “NVO” sadaļā – https://www.sateka.lv/nvo-nac-veido-organize/.

Projektu Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņas saturu atbild biedrība “SATEKA”.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Sintija Bogotā.