Floristikas darbnīca ” Dabas skaistums- dabā un mūsmājās”

     
21.un 22.septembrī viesu namā “Upesrūķi”, Garkalnes novadā, noritēja pirmās aktivitātes LEADER starptautiskā sadarbības projekta nr.18-00-A0190.333-000014 “Sēņu ceļš” ietvaros.

Kā pirmā aktivitāte tiek realizēta floristikas darbnīca ” Dabas skaistums- dabā un mūsmājās”. Darbnīcas dalībnieki kopā ar lektori Sanitu Ciprusi devās mežā vāk dažādus dabas materiālus, no kuriem gatavoja dažādus dekorus.

Siera ražošanas attīstība SIA “Pakalnieši”

      

SIA “Pakalnieši” ir realizējusi projektu Nr.17-07-AL05-A019.2103-000014 “Siera ražošanas attīstība Pakalniešos”, kas tika realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Turpināt Siera ražošanas attīstība SIA “Pakalnieši” lasīšanu

Realizētie projekti 2018.gadā

Mazo projektu 2018 konkursā “Sveiks un vesels” realizētie projekti:

⇒ Rankas pagasta jauniešu projekts “Aktīvs un vesels”

⇒ Gulbenes Mūzikas skolas jauniešu iniciatīvas grupas projekts ‘’Muzikālais starpbrīdis’’

⇒ Druvienas izglītības un amatniecības centra darba grupas projekts “Mazā zinātnes centra izveide”

⇒ Rankas pamatskolas skolēnu pašpārvalde un vecāku padomes projekts “Rankas skvērs Latvijas simtgadei”

⇒ Lejasciema pagasta iedzīvotāju grupas “Kopā mēs varam” projekts “Sajūtu parks”

⇒ Stāķu ciemata domu biedru grupas projekts “Brīnumu parks ,,Augsim nākotnei””

⇒ Gulbīša pamatskolas jauniešu grupa “Mēs – Gulbītim” projekts “Atpūtas laukuma bērniem, pusaudžiem izveidošana”

 

Mazo projektu konkursa 2015 “Kopā- visu varam!” rezultāti

Apsveicam finansējuma saņēmējus–  Jauniešu iniciatīvas grupu “Līgo puiši”; Druvienas cilts jauniešus; Jauniešu neformālo grupu (Gulbene); domu biedru grupu “Pilskalna bērni”; Gulbenes Evaņģēliski lutrisko draudzi; Gulbenes Mūzikas skolas jauniešu iniciatīvas grupu; jauniešu grupu “Spridzekļi”.

Vērtēšanas kopsavilkums

Projekta numurs Saņēmēja nosaukums Vidējais punktu skaits Prasītais finansējums, EUR Projekta ieviesēja līdzfinansējuma apjoms,  % Iegūta vieta
MPK-2015/10 Jauniešu iniciatīvas grupa “Līgo puiši” 25,29 410,00 61,30 1.
MPK-2015/1 Druvienas cilts jaunieši 24,43 500,00 67,00 2.
MPK-2015/23 Jauniešu neformālā grupa 24,14 500,00 5,66 3.
MPK-2015/14 Domu biedru grupa “Pilskalna bērni” 23,43 500,00 73,19 4.
MPK-2015/18 Gulbenes Evaņģēliski luteriskā draudze 23,29 500,00 85,70 5.
MPK-2015/22 Gulbenes Mūzikas skolas jauniešu iniciatīvas grupa 23,29 500,00 50,50 6.
MPK-2015/21 Jauniešu grupa “Spridzekļi” 22,86 497,80 53,34 7.
MPK-2015/16 Ir ideja- ir iespēja! 22,71 415,00 76,00 8.
MPK-2015/19 Interešu grupa “Saime” 22,43 473,00 43,00 9.
MPK-2015/17 jauniešu iniciatīvas grupa “Patrioti” 22,43 500,00 63,00 10.
MPK-2015/5 b-ba “Gulces Gēns” 22,29 492,60 50,50 11.
MPK-2015/20 Jauniešu apvienība “Alianse” 22,29 500,00 50,00 12.
MPK-2015/7 b-ba “Esi aktīvs!” 22,14 500,00 47,37 13.
MPK-2015/13 interešu grupa “Aktīvs dabā” 21,71 400,00 41,00 14.
MPK-2015/12 b-ba “Sporta klubs “Lejasciems”” 21,29 490,00 41,67 15.
MPK-2015/3 b-ba “Veiši” 20,93 490,00 10,00 16.
MPK-2015/8 Jauniešu grupa “Gulbīši” 20,92 500,00 52,33 17.
MPK-2015/2 Jauniešu interešu grupa “Zīļuki” 20,71 350,00 38,10 18.
MPK-2015/15 Gulbenes novada valsts ģimnāzijas pašpārvalde 20,50 500,00 19,00 19.
MPK-2015/6 165.Tirzas mazpulka vides grupa 20,29 500,00 56,52 20.
MPK-2015/11 b-ba “Savļaudīm” 20,00 500,00 29,00 21.
MPK-2015/9 Jaungulbenes pētnieki 19,58 440,00 12,00 22.
MPK-2015/4 b-ba “Orientēšanās klubs “Pūznis”” 18,43 500,00 33,00 23.

Pētījums „Biedrības „SATEKA” vietējās attīstības stratēģijas (VAS) ieviešanas izvērtējums, priekšlikumu izstrāde turpmākai darbībai”

Pētījuma „Biedrības „SATEKA” vietējās attīstības stratēģijas (VAS) ieviešanas izvērtējums, priekšlikumu izstrāde turpmākai darbībai” mērķis – izvērtēt Gulbenes novada biedrības „SATEKA” (turpmāk „Biedrība”) vietējās attīstības stratēģijas 2007. – 2013. gadam  ieviešanu, sniegt ieteikumus un priekšlikumus Biedrības  turpmākai darbībai un nākošās vietējās  attīstības stratēģijas sagatavošanai.

Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi:

 • apkopot, aktualizēt esošajā attīstības stratēģijā iekļauto statistisko informāciju, veikt novērtējumu par izmaiņām rādītājos;
 • novērtēt stratēģijas ieviešanas gaitu un izpildījumu pēc kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem un no administratīvā viedokļa;
 • novērtēt biedrības ieguldījumu teritorijas attīstībā no iedzīvotāju, uzņēmēju, pašvaldību skatu punkta;
 • pamatojoties  uz Vietējās attīstības stratēģiju, biedrības teritorijā identificēt   kopienu sabiedrības  vērtību sistēmu, kā arī atbalstāmos  darbības virzienus, novērtēt  to būtiskumu, sniegt atbildes uz jautājumiem;
 • sagatavot secinājumus par esošās attīstības stratēģijas īstenošanu, kā arī ieteikumus un priekšlikumus biedrības „SATEKA”  turpmākai darbībai un nākošās vietējās  attīstības stratēģijas sagatavošanai.

Pētījums  Gulbenes  novada teritorijā veikts laika posmā no 2014. gada 1. decembra  līdz 2015. gada 30. aprīlim, un to īstenoja SIA „In Tra”.

Pētījuma izstrādes procesā pielietotās zinātniskās metodes:

 • zinātniskās literatūras avotu izpēte;
 • normatīvo aktu un dokumentālo materiālu analīze;
 • monogrāfiskā jeb aprakstošā metode.

Tika organizētas 4 fokusgrupas un  intervijas ar uzņēmējiem, iedzīvotājiem, iestāžu vadītājiem, nosakot konkrētas vajadzības teritoriju attīstībā. Diskusiju rezultāti tika apkopoti ziņojumā, analizēti un iestrādāti pētījumā.

Veicot darba uzdevuma izpildi, veiktas regulāras konsultācijas un sadarbība ar pasūtītāja norādītajiem atbildīgajiem speciālistiem.

Pētījuma darba uzdevuma  izpildei un iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai tika sagatavota anketa Gulbenes novada iedzīvotājiem, kuru aizpildīja 373 respondenti.

Tika sagatavota prezentācija MS PowerPoint formātā par veikto pētījumu, kā arī tā tika prezentēta vadības grupā, pētījuma noslēguma konferencē Gulbenē 24.04.2015.

Pētījuma autori: Dr. Ingrīda Muraškovska;  M.oec. Inga Bērziņa

Pētījuma rezultāti:

 1. Pētījums „Biedrības „SATEKA” vietējās attīstības stratēģijas (VAS) ieviešanas izvērtējums, priekšlikumu izstrāde turpmākai darbībai” 
 2. Pētījuma pielikumi 
 3. Anketu kopsavilkumi
 4. Izglītības vajadzību apkopojums
 5. Pagastu vizītkartes

Realizētie projekti – apkopojums pa teritorijām

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2015. Platība, ha Iesniegti projekti (skaits) Apstiprināti projekti (skaits) ELFLA finansējums EUR % Uz  1 iedz Uz 1 ha
Beļavas pagasts 1656 16934,00 22 10 45041,2 5% 27,199 2,660
Daukstu pagasts 1150 16486,10 14 3 17946,6 2% 15,606 1,089
Druvienas pagasts 530 6757,40 9 7 50356,6 6% 95,012 7,452
Galgauskas pagasts 679 9829,30 7 6 37841,7 4% 55,731 3,850
Gulbene 8275 1189,80 82 42 319704 35% 38,635 268,704
Jaungulbenes pagasts 1178 9055,40 9 5 33728,4 4% 28,632 3,725
Lejasciema pagasts 1661 33782,70 21 11 104446 11% 62,881 3,092
Litenes pagasts 1059 12735,70 11 9 50983,1 6% 48,143 4,003
Lizuma pagasts 1443 10779,10 16 5 22196,5 2% 15,382 2,059
Līgo pagasts 419 7893,10 5 2 9331,07 1% 22,270 1,182
Rankas pagasts 1441 18387,00 11 4 15171,7 2% 10,529 0,825
Stāmerienas pagasts 1128 13381,40 13 8 74173,7 8% 65,757 5,543
Stradu pagasts 1926 17351,30 11 4 37045,7 4% 19,235 2,135
Tirzas pagasts 962 13045,70 10 8 72400,2 8% 75,260 5,550
Visa novada teritorija 23507 187608,00 5 3 24024,3 3% 1,022 0,128
KOPĀ 23507 187608 246 127 914390,7 100% 38,899 4,874

Vairāk informācijas par realizētajiem LEADER projektiem katrā teritorijā apskatāma EXCEL dokumentā

8.kārtā realizētie projekti

Projekta realizētājs Projekta nosaukums Projekta Nr. Projekta izmaksas, EUR  ELFLA finansējums, EUR
1 Veclauki zemnieku saimniecība ZS “Veclauki” biškopības saimniecības attīstība un konkurētspējas veicināšana 14-07-LL05-L41100-000002 € 1 117,35 € 502,80
2 Rolands Krevics Fiziska persona Rolanda Krevica piemājas biškopības saimniecības attīstība un konkurētspējas veicināšana 14-07-LL05-L41100-000001 € 2 942,69 € 1 618,48
3 Iveta Borģe Fiziska persona Lopbarības sagatavošanas tehnikas iegāde  aitkopības nozares attīstībai piemājas saimniecībā “Upmalieši” 14-07-LL05-L411-00-000006 € 4 425,00 € 1 991,25
4 MKD Projekts SIA SIA “MKD Projekts” liellopu apkalpošanas sistēmas iegāde 14-07-LL05-L41100-000004 € 6 311,57 € 2 840,21
5 R.D. Bullis SIA SIA “R.D. Bullis” gaļas lopu saimniecības modernizācija 14-07-LL05-L41100-000003 € 8 262,03 € 4 544,12
6 Gunda Zirne Fiziska persona Krūmmelleņu stādījumu ierīkošana “Krāces”  Tirzas pagastā, Gulbenes novadā 14-07-LL05-L41100-000008 € 13 134,64 € 6 567,31
7 Kraujas Z SIA Aveņu stādījumu ierīkošana Tirzas pagasta “Krācēs” 14-07-LL05-L41100-000007 € 17 709,91 € 7 083,96
8 AGRO GULBENE SIA Lopu dzirdināšanas sistēmas ierīkošana SIA “AGRO GULBENE” saimniecībā 14-07-LL05-L41100-000005 € 17 633,52 € 9 698,44

7.kārtā realizētie projekti

Projekta realizētājs Projekta nosaukums Projekta Nr. Projekta izmaksas, EUR  ELFLA finansējums, EUR
1 Viktors Gicuks Fiziska persona Biškopības produkcijas ražošanas procesa uzlabošana piemājas saimniecībā “Lejaskrāces” 13-07-LL05-L41100-000016 € 1 151,07 € 517,99
2 Jānis Rožlapa Fiziska persona Jāņa Rožlapas biškopības saimniecības attīstības attīstība un konkurētspējas veicināšana 13-07-LL05-L41100-000013 € 1 264,80 € 632,40
3 AGIMOS SIA Saimnieciskās darbības efektivitātes un konkurētspējas palielināšana gaļas liellopu saimniecībā SIA “AGIMOS” 13-07-LL05-L41100-000017 € 12 115,57 € 6 663,55
4 Purmalu spēka maize SIA Vitas Markovas maizes un kondotorijas uzņēmuma SIA “Purmalas spēka maize” darbības pilnveidošana 13-07-LL05-L41100-000014 € 15 969,69 € 7 984,84

6.kārtā realizētie projekti

Projekta realizētājs Projekta nosaukums Projekta Nr. Projekta izmaksas, EUR  ELFLA finansējums, EUR
1 Tavai un manai veselībai SIA Jauna limfodrenāžas aparāta iegāde SIA “Tavai un manai veselībai” pakalpojumu klāsta paplašināšanai 13-07-LL05-L413102-000004 € 657,34 € 394,40
2 Vecpāpani SIA Augļu žāvētavas iegāde augļu un ogu pārstrādei mājas apstākļos 13-07-LL05-L41100-000011 € 2 140,18 € 1 070,09
3 Ilze Šuļja Fiziska persona Izšūšanas mašīnas un šujmašīnas iegāde pakalpojumu sniegšanai 13-07-LL05-L413102-000008 € 2 642,32 € 1 585,39
4 Gulbenes novada dome Pašvaldība Staru kultūras nama skaņas aparatūras iegāde kultūras pakalpojumu sniešanas nodrošināšanai 13-07-LL05-L413201-000026 € 1 770,54 € 1 770,53
5 IKAGO SIA Arborista aprīkojuma un darba rīku iegāde. 13-07-LL05-L413102-000006 € 3 451,40 € 1 907,21
6 Skudras zemnieku saimniecība Artēziskā urbuma ierīkošana zemnieku saimniecībā “Skudras” 13-07-LL05-L41100-000008 € 4 338,34 € 1 952,25
7 Maija Miķelsone Fiziska persona Krūmmelleņu stādījuma ierīkošana Lejasciema pagasta “Liepās” 13-07-LL05-L41100-000006 € 4 789,16 € 2 123,03
8 Gulbenes novada dome Pašvaldība Mūzikas instrumentu iegāde Gulbenes Kultūras centra pūtēju orķestrim 13-07-LL05-L413201-000024 € 2 244,85 € 2 244,85
9 Gulbenes novada dome Pašvaldība Publiksi pieejama interneta punkta izveide Gulbenes pilsētas centrā 13-07-LL05-L413102-000003 € 3 762,97 € 2 257,78
10 Gulbenes Kikboksa. Spēkavīru. Pauerliftinga. Sporta klubs Biedrība Spēks un skaistums 13-07-LL05-L413201-000002 € 2 877,23 € 2 904,23
11 Krustalīces mantojums Biedrība Liec savai dzīvei skanēt! 13-07-LL05-L413202-000002 € 3 413,87 € 2 976,44
12 Gulbenes novada dome Pašvaldība Latvju zīmju vēstījumu takas labiekārtošana 13-07-LL05-L413201-000011 € 3 878,75 € 3 490,88
13 Gulbenes novada dome Pašvaldība Pārvietojamo izstāžu sienu un apgaismojuma iegāde 13-07-LL05-L413201-000019 € 3 965,83 € 3 569,25
14 Gulbenes novada dome Pašvaldība Teritorijas norāžu un informatīvu stendu uzstādīšana Litenes pagastā  13-07-LL05-L413203-000001 € 4 268,62 € 3 841,71
15 SLB SIA Reklāmas ražotnes modernizēšana SIA “SLB” 13-07-LL05-L413102-000002 € 6 414,99 € 3 849,00
16  Latvijas Mazpulki Biedrība Mobilā meža mācību zaļā klase 13-07-LL05-L413202-000005 € 4 317,96 € 4 317,95
17 Māris Birznieks Fiziska persona Pļaušanas un sniega tīrīšanas pakalpojumi Gulbenes novadā 13-07-LL05-L413102-000007 € 7 618,84 € 4 571,30
18 Lizuma vidusskolas attīstības biedrība Biedrība Mūzikas instrumentu iegāde vokāli instrumentālā ansambļa dalībnieku vajadzībām un interesentu apmācībām ģitārspēlē 13-07-LL05-L413202-000001 € 5 566,27 € 5 566,27
19  Bērzu skola Biedrība Sadejosim lieli, mazi! 13-07-LL05-L413201-000012 € 6 352,98 € 5 717,68
20 Pededzes SIA Sporta inventāra iegāde veselības veicinošiem pasākumiem 13-07-LL05-L413201-000022 € 11 912,06 € 7 147,23
21  Jumata Biedrība Brīvdabas koka spēļu izgatavošana un izmantošana Gulbenes novada pasākumos 13-07-LL05-L413201-000017 € 8 045,50 € 7 240,95
22 Radošā
 apvienība “Piektā Māja”
Biedrība Aprīkojuma iegāde mākslas un amatniecības kursu norises nodrošināšanai 13-07-LL05-L413202-000003 € 8 507,64 € 7 656,85
23 Gan Co SIA Mēbeļu labošanas un restaurācijas pakalpojumu attīstība SIA „GanCo”” 13-07-LL05-L413102-000005 € 13 983,54 € 8 390,12
24 Druvienas pagasta attīstības
 biedrība “Pērļu zvejnieki”
Biedrība Mūzikas instrumentu iegāde Druvienas bērnu un jauniešu apmācībai vokāli instrumentālās mūzikas apgūšanai 13-07-LL05-L413202-000004 € 8 532,96 € 8 532,96
25 KAPO Biedrība Kalnienas centra sakopšana, uzlabojot vides uz dzīves kvalitāti iedzīvotājiem 13-07-LL05-L413203-000002 € 9 761,90 € 8 785,71
26 Gulbenes novada dome Pašvaldība Druvienas pagasta administratīvajā ēkā sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana visiem iedzīvotājiem un ar īpašām vajadzībām 13-07-LL05-L413101-000003 € 9 835,29 € 8 851,76
27 Gulbenes novada dome Pašvaldība Sociālo un sadzīves pakalpojumu pilnveidošana Stāmerienas pagastā 13-07-LL05-L413101-000006 € 9 960,10 € 8 964,09
28 Savļaudīm Biedrība Ceļā uz Xi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 13-07-LL05-L413201-000025 € 10 994,61 € 9 895,15
29 Gulbenes novada dome Pašvaldība Tirzas pagasta bibliotēkas telpu renovācija un grāmatu plauktu iegāde 13-07-LL05-L413201-000020 € 13 992,18 € 11 446,02
30 Gulbenes vidusskolas atbalsta biedrība Biedrība Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un tautisko deju popularizēšanja Gulbenes vidusskolā 13-07-LL05-L413201-000003 € 11 576,64 € 11 576,60
31 SITA NATURE PARK SIA Biškopības nozares attīstība SIA “SITA NATURE PARK” 13-07-LL05-L41100-000005 € 26 698,65 € 12 014,38
32 FB Gulbene 2005 Biedrība Futbols! Sports! Uzvara! 13-07-LL05-L413201-000005 € 14 069,94 € 14 069,94
33  Gulces Gēns Biedrība Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana jauniešu sporta aktivitāšu centrā Gulbenē 13-07-LL05-L413201-000010 € 15 108,05 € 15 108,05
34 Stāmeriena Biedrība Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Stāmerienas pagastā 13-07-LL05-L413201-000023 € 16 923,77 € 15 231,39
35 Gulbenes novada dome Pašvaldība Gulbīša vidusskolas sporta laukuma labiekārtošana 13-07-LL05-L413201-000007 € 15 352,64 € 15 352,65
36 Sporta klubs “Lejasciems” Biedrība Sporta aktivitāšu trases izveidošanas Lejasciemā. 13-07-LL05-L413201-000027 € 17 074,46 € 15 367,02
37 Gulbenes Rotari klubs Biedrība Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Gulbenes pilsētas Jaunatnes parkā 13-07-LL05-L413201-000008 € 16 623,45 € 16 623,45
38 Gulbenes Velo fans Biedrība Gu Velo parks” izveide un aprīkošana Gulbenē 13-07-LL05-L413201-000004 € 17 067,01 € 17 067,01
39 Sporta klubs “Tors” Biedrība Daudzfunkcionālas sporta bāzes izveide Lejasciemā pie Sudala ezera 13-07-LL05-L413201-000016 € 17 074,46 € 17 074,46

5.kārtā realizētie projekti

Projekta realizētājs Projekta nosaukums Projekta Nr. Projekta izmaksas, EUR  ELFLA finansējums, EUR
1 Uģis Poišs Fiziska persona Uģa Poiša biškopības saimniecības attīstība un konkurētspējas veicināšana 12-07-LL05-L41100-000005 € 3 124,57 € 1 718,48
2 Gulbenes novada invalīdu
 biedrība
Biedrība Dzīvot ar cerību- kļūt veselākam! 12-07-LL05-L413101-000004 € 2 134,99 € 2 134,99
3 Druvienas pagasta attīstības
 biedrība “Pērļu zvejnieki”
Biedrība Mēs varam palīdzēt 12-07-LL05-L413101-000005 € 3 481,30 € 3 481,30
4 Gulbenes novada dome Pašvaldība Sociālo pakalpojumu dažādošanas Litenes pagastā 12-07-LL05-L413101-000007 € 7 285,10 € 6 556,59
5 Gulbenes novada dome Pašvaldība Sadzīves pakalpojumu centrs “Možums” 12-07-LL05-L413101-000003 € 9 347,84 € 8 413,06